ZAPISNIK sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 22.12.2014. godine Istaknuto

Općinsko vijeće Napisao/la  Nedjelja, 15 Veljača 2015 23:22 veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Započeto u 11,00 h

Prisutni vijećnici:

 1. Slobodan Bjelobaba, predsjednik OV (SDSS)
 2. Nikola Orešković, potpredsjednika OV (HDZ)
 3. Dane Đukić, član (SDSS)
 4. Nikola Kalanj, član (SDSS)
 5. Saša Dragaš, član (SDSS)
 6. Jovica Čortan, član (SDSS)
 7. Tomislav Sertić, član (HDZ)
 8. Josip Seuček, član (HDZ) – od 11.38 sati
 9. Branko Knežević, član (SDP) – od 11.26 sati
 10. Ilija Šljivić, član (HSP AS)

Sjednici Općinskog vijeća također prisustvuju i:

 1. Ivan Pešut, načelnik Općine
 2. Milan Uzelac, zamjenik načelnika – od 11.26
 3. Danica Prica, pročelnica JUO
 4. Stanko Momčilović, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo
 5. Milan Amić, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – od 14.00 sati

Sjednici ne prisustvuju:

 1. Dražen Orešković (HSS) – opravdano,
 2. Zlatko Brkić – zamjenik načelnika – opravdano

Zapisnik vodi Klara Orlić.

Predsjednik Općinskog vijeća Slobodan Bjelobaba pozdravlja sve prisutne, te konstatira da sjednici prisustvuje osam (8) vijećnika, da ista ima kvorum, te da može započeti sa radom.

Prije predlaganja dnevnog reda daje vijećnicima mogućnost postavljanja pitanja u sklopu aktualnog sata, te obzirom da nije bilo pitanja, za sjednicu predlaže slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća,
 2. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2014. godinu,
 3. Donošenje Proračuna za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu,
 4. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama,
 5. Donošenje Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste,
 6. Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom između Općine Udbina i Općine Lovinac,
 7. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na isporučitelja vodne usluge „Kraljevac“ d.o.o.,
 8. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija,
 9. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Općine Udbina za 2015. godinu,
 10. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Udbina za 2014. godinu,
 11. Donošenje Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele priznanja za Dan Općine,
 12. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova,
 13. Donošenje Odluke o mjerama štednje za 2015. godinu,
 14. Donošenje Odluke o visini koeficijenta i visini osnovice za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika,
 15. Razno.-

Dnevni red je jednoglasno sa osam (8) glasova ZA usvojen.

           

 1. 1.Usvajanje zapisnika sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća

Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća pita prisutne da li tko ima kakve primjedbe na Zapisnik, te obzirom da primjedbi nije bilo daje isti na usvajanje.

Zapisnik sa 11. redovne sjednice jednoglasno je sa osam (8) glasova ZA usvojen.

U 11.26 sati sjednici se pridružuju vijećnik Branko Knežević i zamjenik načelnik Milan Uzelac, a potom u 11.38 i vijećnik Josip Seuček.

 1. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2014. godinu

Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća riječ daje pročelnici gđi. Danici Prica koja pozdravlja prisutne te obrazlaže razloge zbog kojih je potrebno donijeti II izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina, navodeći da se izvori planirani Proračunom i I. Izmjenama i dopunama nisu ostvarili. Ukratko objašnjava vijećnicima navedene izmjene navodeći da su ukupno planirani prihodi smanjeni za 833.805,00 kn te je novi iznos 7.252.810,00 kn, od čega su prihodi poslovanja smanjeni za 3,0 %, a prihodi od prodaje nefinancijski imovine za 73,4 %. Smanjeni su prihodi od korištenja imovine za zakup poljoprivrednog zemljišta obzirom da Agencija nije objavila nove natječaja. Smanjeni su i prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u poduzetničkog zoni za 100 % obzirom da isti nisu ostvareni, što je odraz stanja u okruženju. Povećani su prihodi od tekućih pomoći iz državnog proračuna koji se odnose na ostvarenu dobit poduzetnika u 2013. godine (Tvornica duhana Udbina i Restoran Robert) od čega je iz državnog proračuna uplaćeno 340.000,00 kn Općini Udbina. Smanjene su i planirane kapitalne pomoći koje se odnose na nerealiziranu planiranu pomoć iz Županije za izgradnju kućnih priključaka iz Podlapače za koju je potpisan Ugovor za narednog trogodišnje razdoblje) te korekciju planiranih (ugovorenih) pomoći iznosima dobivenim po obavljenim postupcima javne nabave. Kapitalne pomoći iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i EU ostaju na prvobitnom planiranom nivou temeljem Odluka Fonda za projekt EnU koji je u provedbi i prenosi se u 2015. godinu, projekte korištenja obnovljivih izvora i projekt energetski pregled javne rasvjete koji je u provedbi i prenosi se u narednu godinu. Nadalje, prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 13,6 % zbog smanjenja šumskog doprinosa i komunalnog doprinosa, a prihod od komunalne naknade ostaje na smanjenom nivou iz I. Izmjena i dopuna zbog nemogućnosti naplate komunalne naknade od MORH-a. Napominje da je 16.12.2014. godine održan sastanak u MORH-u ali isti ne prihvaćaju novo rješenje sa iznosom od 48.000,00 kn mjesečno, te je dana 19.12.2014. godine poslana ovrha kao mjera za naplatu.

Potom se osvrće na rashode te navodi da su ukupni planirani rashodi smanjeni za 531.076,00 kn te je novi planirani iznos 7.300.310,00 kn, gdje se rashodi poslovanja smanjuju za 0,7 % i rashodi za nabavku nematerijalne imovine za 13,1 %. Obrazlaže da je u Programu održavanja komunalni infrastrukture iznos povećan za 21.000,00 kn, a zbog dodatnog povećanja održavanja nerazvrstanih puteva i higijeničarskih usluga, te sada iznosi 621.000,00 kn. U Programu gradnje smanjen je planirani iznos za 476.966,00 kn te sada iznosi 3.300.000,00 kn, a odnosi se na smanjenje planiranog iznosa za projektnu dokumentaciju za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda obzirom da je projekt dugo u izradi, te je dodatno prolongiran rok izrade (zbog nedostavljanja podataka i neosiguranih izvora financiranja), te se isto prenosi u slijedeću godinu. Također je smanjen planirani iznos za nabavku komunalnog vozila i opreme po ugovoranju, obzirom da su po provedenoj javnoj nabavi utvrđene stvarne vrijednosti, te je došlo do promjene strukture izvora financiranja zbog nerealiziranih primitaka od zaduživanja i nerealiziranog Sporazuma o sufinanciranju sa Hidrokomom d.o.o. Obzirom na neosiguravanje izvora sredstava za projektnu dokumentaciju za edukacijski centar „Pčela“, projekt „Zelene staze – Trovrh“ i uređenje igrališta, kao i projektna dokumentacija za Sportsko-rekreacijski centar, te se pozicije brišu. Projekti EnU i OiE u kućanstvima su u realizaciji te se prenose u narednu godinu. Promijenjen je i izvor financiranja za projekt modernizacija cesta i parkirališta te je sada planiran iz prihoda od prodaje i prihoda po posebnim propisima.

Kod računa zaduživanja/financiranja navodi da planirani iznos primitaka za zaduženje u kumulativi obuhvaća planiran iznos dugoročnog zaduženja i na kratkoročno zaduženje u toku 2014. godine, te reprogram istog za iznos od 285.000,00 kn za naredno razdoblje,s napomenom da dugoročno zaduženje kod HBOR-a za financiranje projekata komunalne infrastrukture nije ostvareno zbog boniteta Općine i zbog „izgubljenog“ 40 %-tnog iznosa kreditnih sredstava odobrenih komunalnom društvu „Hidrokom“ d.o.o. sa predstečajnom nagodbom Društva. Planirani izdaci financijske imovine odnose se na otplate glavnice i kamata prema planu otplate primljenih kredita i datih jamstava.

Vezano za stavku Proračuna višak/manjak navodi da su planirani prihodi i primici jednaki planiranim rashodima i izdacima tekuće godine sa preneseni manjkom sredstava iz prethodnog razdoblja u iznosu od 870.000,00 kn.

Po završenom izlaganju pročelnice predsjednik Vijeća se istoj zahvaljuje te riječ daje načelniku koji navodi da je jedno planiranje a drugo realizacija, pritom se osvrće na sastanak s MORH-om navodeći da se iscrpilo sve mogućnosti, te da se moralo ići sa ovrhom. Na sastanku se pokušavalo dogovoriti no kako isti navode to je politička odluka Vlade, no kako je utvrđeno naknadnom provjerom 47 % objekta nisu na DUUDI-u već na MORH-u te je za taj dio izdano novo Rješenje za komunalnu naknadu na koju se isti nisu žalili. Navodi da je uspio sa Županijom potpisati ugovor za Podlapaču koji će se realizirati u naredne tri godine. Osvrće se i na ovrhu protiv Likacesta za iznos od 330.000,00 kn za koji vjeruje da će se ostvariti iako postoje različita mišljenja. Također upoznaje vijećnike da je potpisan Ugovor sa tvrtkom Banelli koje smatra ozbiljnim partnerom, a isti rade Studiju izvodljivosti za poduzetničku zonu Buljme. Planira se ići na osnivanje vlastite tvrtke koja će se baviti samo navedenim poslovima.

Također navodi da iako postoji navedeni manjak smatra da će sve biti u redu. Na današnji dan na računu ima 400.000,00 kuna, dospjele obveze su podmirene na vrijeme, te se održava likvidnost Općine.

Po navedenom predsjednik Vijeća otvara raspravu. Za riječ se javlja vijećnik Ilija Šljivić koji postavlja pitanje naplate komunalne naknade po selima, na koje pitanje odgovara pročelnica koja navodi da za uvođenje obračuna i naplate komunalne naknade po Zakonu o komunalnom gospodarstvu trebaju biti ispunjena tri uvjeta i to vodoopskrba, uređena cestovna infrastruktura i električna energija, a koji nisu ostvareni u svim naseljima. Na isto se nadovezuje g. Stanko Momčilović koji navodi da se nema osnove za naplatu komunalne naknade po selima obzirom da ni putevi nisu svi asfaltirani, a ne može se jednima u selu naplaćivati a drugima ne. Na isto se nadovezuje i zamjenik načelnika g. Uzelac koji smatra da su sela ionako opustošena i nemaju drugo osnovne uvjete za život te smatra da ne treba istima još i naplaćivati komunalnu naknadu. Vijećnik Saša Dragaš navodi da nije problem plaćati komunalnu naknadu ako su svi drugi uvjeti ispunjeni. Na kraju načelnik dodaje da je pitanje vijećnika na mjestu i da će se vjerojatno ići sa istim ali da se ipak treba detaljno proučiti.

Po provedenoj raspravi predsjednik Vijeća daje na usvajanje slijedeće akte:

-       II. Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu,

-       Odluka o II. Izmjenama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2014.g.,

-       Plan razvojnih programa Općine Udbina prema II. Izmjenama i dopunama Proračuna

za 2014.g.,

-       II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 2014. – 2017.g.,

-       II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture, objekata vodoopskrbe i kanalizacije, te građevinskih objekata za 2014.g.,

-       Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014.g.,

-       II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba na području Općine Udbina u 2014.g.,

te su isti jednoglasno sa deset (10) glasova ZA usvojeni.

 1. Donošenje Proračuna za 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i 2017. godinu

Uvodnu rijeć vezano za ovu točku dnevnog reda daje načelnik koji navodi da je kolegij vrlo temeljito razmatrao sve mogućnosti vezano za izradu proračuna, te da je vrlo teško napraviti realni proračun, ali smatra da je ovo sasvim realno odrađeno te planirani prihodi iznose 14.334.000,00 kn, od čega izvorni prihodi iznose 3.676.000,00 kn. Obzirom na cjelokupnu situaciju i na postojeći manjak Općina se odlučila poduzeti određene mjere štednje koje se odnose na smanjenje plaće za 2,5 % na godišnjem nivou odnosno 5 % na polugodišnjem nivou za koje vrijeme očekuje da će se poboljšati situacija, srezati će se materijalni troškovi, reprezentacije, troškovi službenog putovanja,i dr. Prilikom provođenja mjera štednje i dalje će se voditi računa o socijalnim slučajevima ali će se ukinuti dodjela pomoći u ogrjevu Također upoznaje vijećnike da je konačno 19.12.2014. godine završena rasprava na Upravnom sudu u Rijeci vezano za vjetropark, te bi presuda trebala biti povoljna, a početak gradnje vjetroparka predviđa se u 2015. godini što bi dodatni prihod u proračunu od komunalnog doprinosa. Napominje i da su tvrtke u Zoni u razvoju. Tvrtka „Moderator“ ove godine ulagala je u opremu, a dogodine planira ulaganje u održavanje infrastrukture. Otvaraju se nova tržišta za Tvornicu duhana Udbina, plaće su redovite. Vezano za pilanu navodi da se uložilo dodatno truda da bi se osigurala sirovina, sada su potpisani novi ugovori sa radnicima, doveli su novu liniju te se planira novo zapošljavanje od 7 žena i 3 muškarca. Planiraju da ukupno bude u tvrtki zaposleno 120 radnika, no problem će biti što na području Općine nema toliko ljudi koji bi se mogli zaposliti. Također se osvrće i na projekt Pomoć u kući za koji navodi da ide dalje i da će se u narednim danima potpisati Aneks u produžetku Programa.

Po navedenom riječ daje pročelnici koja navodi da je Proračun izrađen prema odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12, a sadrži Opći i Posebni dio. Opći dio Proračuna čine Račun prihoda i rashoda i Račun zaduživanja/financiranja.

U računu prihoda i rashoda prikazan je ukupni iznos planiranih prihoda od poslovanja te njihova struktura, planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine, kao i prikaz planiranih prihoda po ekonomskoj klasifikaciji.

Ukupni planirani prihodi poslovanja su 14.037.000,00 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 297.000,00 kn, sveukupni planirani prihodi su 14.334.000,00 kn.

Ukupni planirani rashodi poslovanja iznose 3.515.220,00 kn, planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine su 10.401.580,00 kn odnosno sveukupno 13.916.800,00 kn, sa prikazom po ekonomskoj klasifikaciji.

U računu zaduživanja/financiranja planirani su izdaci za otplatu glavnice (obveza) po primljenim kreditima (dugoročnim i kratkoročnim) te obveze po jamstvima u ukupnom iznosu od 417.200,00 kn.

Planirani prihodi i primici su jednaki planiranim rashodima i izdacima.

Posebni dio Proračuna čini raspored prihoda po izvorima, vrstama u okviru jednog razdjela i po ekonomskoj klasifikaciji, rashoda i izdataka po korisnicima, namjenama i izvorima financiranja te prema organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

Prema organizacijskom klasifikaciji dvije su cjeline – razdjela proračuna i proračunskih korisnika:

1.         Razdjel – izvršna i predstavnička tijela sa tri (3) podcjeline:

-           Izvršno tijelo,

-           Predstavničko tijelo,

-           Vijeće srpske nacionalne manjine kao proračunski korisnik.

2.         Razdjel – Jedinstveni upravni odjel sa tri (3) podcjeline:

-           Jedinstveni upravni odjel (sa obuhvaćanjem svih 13 programa),

-           Dječji vrtić „Medo“ – proračunski korisnik,

-           Centar za pomoć u kući Općine Udbina – proračunski korisnik.

Od ukupne mase prihoda 72 % se odnosi na kapitalne pomoći koji bi se trebali ostvariti kroz projekte, no da bi se Proračun mogao ostvariti nužno je provesti određene mjere štednje i to: smanjenje plaće za 2,5 %, smanjenje troškova po osnovi materijalnih prava zaposlenih (dnevnice, službena putovanja i ostali rashodi za zaposlene), reprezentacije, promidžbe, telefone, energije, uredskog i potrošnog materijala,i dr.

Kod prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta išlo se sa minimalnim iznosom obzirom da isti zavise od raspisivanja natječaja od strane Agencije. Kod prihoda po posebnim propisima u isti nije uvršten prihod za komunalnu naknadu od MORH-a, već ukoliko ista bude realizirana ići će se sa Izmjenama i dopunama. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na tekuće prodaje građevinskog zemljišta. Vezano za poduzetničku zonu svi u Općini nastoje biti optimistični, najavljen je projekt ali isti nije uvršten u proračun već će ukoliko dođe do njegove realizacije isti biti uvršten Izmjenama i dopunama. Vezano za gradnju vjetroparka u proračun je uvršten tek manji iznos za komunalni doprinos. Tekuće pomoći iz državnog proračuna,koje su povećane ali faktički se zadržavaju na ovogodišnjem nivou pošto se od iduće godine povrat poreza delegira se na JLS. Isto bi moglo dovesti u pitanje likvidnost Općine iz razloga što će se iznos za povrat poreza uplaćivati mjesečnom doznakom, a u mjesecu svibnju i lipnju kad krene isplata povrata poreza na računu će trebati imati dovoljno sredstava za isplatu istoga. Kao ostale prihode navodi prihode od Županije sa kojom je potpisan Ugovor na trogodišnje razdoblje, te prihode od drugih Općina odnosno od Općine Lovinac u iznosu od 240.000,00 kn koja će se sredstva uložiti za deponiju Ćojluk.

Vezano za rashode navodi da rashodi za izvršno i predstavničko tijelo iznose 10 %, za JUO 7,4 %, 2,6 % za Vrtić. Nema bitnih smanjenja osim mjere štednje.

Po navedenom pročelnica riječ daje g. Stanku koji objašnjava Program održavanja i Program gradnje. Isti navodi da je u 2015. godini Programom održavanja planiran iznos od 560.000,00 kn, te se nastojalo smanjiti realno na svakoj stavci, posebno kod sanacije putova, kod zimske službe, te na uređenju grobalja. Kod Programa gradnje navodi da se isti temelji prije svega na kapitalnim pomoćima prvenstveno iz Eurospkih fondova. Ukratko nabraja projekte koji su sadržani Programom gradnje.

Po provedenom izlaganju predsjednik Vijeća otvara raspravu. Za riječ se javlja vijećnik Branko Knežević koji moli detaljnije obrazloženje vezano za dodjelu sredstava VSNM-u. Zanima ga da li isti dostavljaju izvješće, program i ostalo na temelju čega bi se istima dodijelio toliki iznos. Osvrnuo se i na ostale korisnike proračuna navodeći da bi Vijeće ipak trebao dobivati izvješće i uvid u utroške navedenih sredstava obzirom da Vijeće donosi proračun. Na isto odgovara načelnika koji navodi da se svaki rashod koji se planira za javne otrebe pomno razmatra na kolegiju, a VSNM redovito dostavlja Izvješće o utrošku sredstava i Program za narednu godinu. Na isto se nadovezuje i zamjenik načelnikga g. Uzelac koji navodi također da VSNM redovito dostavlja izvješće, planove i programe, te da se zna uloga Vijeća koja je prvenstveno savjetodavna. Većina sredstava iz Proračuna ide za preobraženje, paljenje badnjaka, za 8. Mart, za proslavu Sv. Save, za druge kulturne manifestacije, te navodi da nijedna dnevnica ili naknada nije isplaćena članovima VSNM-a. Također poziva g. Kneževića da dođe nakon sjednice kod njega te će vrlo rado istome dati na uvid traženo.

G. Stanko Momčilović navodi da je VSNM tijelo koje je zasnovano temeljem Zakona, te se članovi istoga biraju na izborima i broje 10 članova, koji između sebe biraju predsjednika i tajnika, te članovi VSNM- prezentiraju dalje programe ljudima, a ne Općinskom vijeću, vijećnici nemaju mogućnost korigirati planove i programe rada koje VSNM usvoji.

Na isto se nadovezuje i pročelnica koja navodi da da je VSNM i proračunski korisnik po Zakonu i Uputama Ministarstva, a JUO im vodi knjigovodstvo. Isti po usvajanju plana i programa isti dostavljaju Općini te na temelju toga bivaju uvršteni u Proračun.

Za riječ se javlja vijećnik Ilija Šljivić te postavlja pitanje da li je ispravno da se za stipendiju planira iznos od 24.000,00 kn, a da se istovremeno za glazbenu školu planira iznos od 17.000,00 kn. Smatra da je to nerealno.

G. Uzelac navodi da je prije mejsec dana bio prisutan na roditeljskom sastanku sa roditeljima polaznicima glazbene škole, te poštujući odluku o sufinancirajućem dijelu roditelja potpisani su Ugovori sa roditeljima. Glazbena škola raid subotom od 09.00 do 17.00 sati. Pročelnica gđa. Danica skreće pozornost da navedeni ugovori još nisu stigli u Općinu iako je to bila obveza vlasnika Glazbene škole.

Obzirom da bi prije usvjanja Proračuna za 2015. godinu valjalo donijeti Odluku o mjerama štednje za 2015. godinu koja je planirana dnevnim redom pod točkom 13., a koja je sastavni dio Proračuna, predsjednik Vijeća daje istu na usvajanje te je ista jednoglasno sa deset (10) glasova ZA usvojena.

Po navedenom predsjednik Vijeća daje slijedeće akte na usvajanje:

-       Proračun Općine Udbina za 2015. godinu, sa projekcijom proračuna za 2016. i 2017. godinu,

-       Odluku o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2015. godinu,

-       Plan razvojnih programa Općine Udbina za razdoblje od 2015. – 2017.g.,

-       Program održvanja komunalne infrastrukture za razdoblje 2015.- 2017.g.,

-       Program gradnje objekata komunalne infrastrukture, objekata vodoopskrbe i kanalizacije te građevinskih objekata za razdoblje 2015.-2018.g.,

-       Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015.g.,

-       Program javnih potreba na području Općine Udbina u 2015.g.

te su isti jednoglasno sa deset (10) glasova ZA usvojeni.

Predsjednik Vijeća određuje pauzu u vremenu od 12.45 do 13.00 sati.

 1. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama

Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća riječ daje g. Momčilović koji navodi da je ranija Odluka o nerazvrstanim cestama donesena 2010. godine, koju je trebalo dopuniti zbog izmjena Zakona o cestama. Izmjene se odnose na članak 1. u kojem se dodaje riječ pravni status, zatim se u istu ugrađuje poglavlje pravni status i upravljanje i održavanje. Odluka je usklađena sa Zakonom o cestama. Dodan je i popis nerazvrstanih cesta i putova koji se koriste na području Općine Udbina kako bi se isto moglo prijaviti na EU fondove. Popis se može nadopuniti. Po katastru ima 550 ha nerazvrstanih cesta i putova, dosta ih se vodi u katastru a u stvarnosti se ne koriste, te im je potrebno ukinuti status javnog dobra, a paralelno s tim pojedine puteve upisati u katastru sa statusom javnog dobra.

Vijećnik Nikola Kalanj navodi da svakako u put kojem se treba priznati status javnog dobra je put Jošani – Krbava do farme Gučana. G. Momčilović navodi da put koji je ucrtan u katastru se ne koristi, ali se dugi niz godina koristi drugi put koji će se uvrstiti u statu javnog dobra. Smatra da se svi putevi koji su ucrtani a ne koriste se da im treba ukinuti status javnog dobra.

Vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje puta za Ćojluk (od spomenika nadesno prema Ćojluk), na što mu g. Momčilović navodi da je to lokalni put i da je isti u nadležnosti ŽUC-a.

U raspravu se nadovezuje i načelnik koji čita članak 9. te navodi da za sve to treba dosta vremena i novca, ali je isto vrlo važno kako bi se mogli projekti kandidirati na natječaje za EU fondove.

G. Momčilović navodi da će se za putevi koji se proglase javnim dobrom po odluci Vijeća, izraditi elaborate i da će se onda ucrtati u katastar bez obzira na vlasnika čestice, kojima će se naknadno odrediti naknada. Najbitnije je da se sve pravno riješi. Kao primjer navodi projekt put Krbava koji nije prošao na IPARD-u baš zbog neriješenog stanja.

Vijećnik Branko Knežević smatra da bi trebalo prije svega voditi računa oko prioriteta puteva, da li su javni, lokalni, da li se koriste i u kom obimu, te smatra da bi prioritet trebalo dati putevima koji vode do većih OPG, te postavlja pitanje opremljenosti Hidrokoma za oadržavanje navedenih puteva.

Na isto se nadovezuje i vijećnik Dane Đukić, a nastavno za zahtjev vijećnika Šljivića da se naspe put do farme Gučan, te smatra da bi trebalo nasuti nekoliko kamiona.

G. Momčilović navodi da društvo Hidrokom moće obavljati navedene poslove u okviru planiranih sredstava. Planira se u 2015. godini osigurati sredstva za asfaltiranje 7-8 km cesta prema prioritetu.

Zamjenik načelnika daje primjer Općine Krnjak koja je izvršila asfaltiranje puteva te je iste došlo 312.000,00 kn po km izvođenje radova.

Vijećnik Jovica Čortan postavlja pitanje da li postoji mogućnost nasipanja javnog puta koji izlazi na Bunić – od ceste do grobljam, na što mu g. Momčilović navodi da će se odraditi.

Predsjednik Vijeća slaže se sa vijećnikom Brankom Knežević te smatra da svakako treba odrediti prioritet na puteve koji se više koriste i od većeg broja korisnika.

Po provednoj raspravi predsjednik Vijeća Odluku o nerazvrstanim cestama daje na donošenje te je ista jednoglasno sa deset (10) glasova ZA donesena.

 1. Donošenje Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

Vezano za ovu točku dnevnog reda, predsjednik također riječ daje g. Momčiloviću koji navodi da se radi o putevima koji su već dugo u upotrebi (neki i preko 40 godina) a nisu ucrtani u katastru. Za iste je potrebno izraditi parcelaciju i dokumentaciju, te ga potom evidentirati u katastru kao javno dobro.

Vijećnik Branko Knežević postavlja pitanje vlasništva, odnosno što ako vlasnik čestice preko koje prolazi put isto bude osporavao, na što g. Momčilović navodi da su navedeni putevi jako dugo u upotrebi te da je u Zakonu navedeno ako je put u upotrebi od prije 1997. Godine da se isti može ucrtati kao javno dobro, a naknada vlasniku određuje se prilikom parcelacije.

Po provedenoj raspravi predsjednik Vijeća Odluku o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste daje na donošenje, te je ista jednoglasno sa deset (10) glasova ZA donesena.

 1. Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom između Općine Udbina i Općine Lovinac

Vezano za ovu točku riječ uzima načelnik Općine koji navodi da je tema o suradnji između Općine Udbina i Općine Lovinac načeta još proljetost. Navodi da se ne radi samo o odnosu, već da je iz Sporazuma vidljivo što bi Općina Lovinac financirala. Smatra da je puno novaca uloženo u sanaciju OKO Ćojluk i da je treba iskoristiti do zatvaranja predviđenog 2018. godine. Inicijativa je pokrenuta iz Fonda koji su spremni financirati ukoliko dođe do Sporazuma. Osobno je obavio razgovor sa građanima i većina ih je ZA da se otpad iz Općine Lovinac dovozi ali da se odmah razastire. Ovo je zajedničko rješenje za dvije Općine. Stajalište Kolegija je da se ide u suradnju uz Sporazum i plaćanje. Sada novonbavljeni kamion ima samo za jedan dan posla, te je njegova iskorištenost mala. Fond bi financirao sa 90 %, a učešće Općina bi bio 10 % odnosno 5 % Općina Udbina i 5% Općina Lovinac.

Na navedeno izlaganje nadovezuje se i g. Stanko Momčilović koji navodi da još 2004. godine kada se išlo u postupak pregovaranja sa Fondom oko sufinanciranja projekta sanacije OKO „Ćojluk“ u Fondu su bili skeptični obzirom da je Općina Udbina mala općina u pogledu broja stanovnika, te su predložili suradnju sa Općinom Lovinac i tako se dobio novac za sanaciju. Općina Lovinac se tako provlačila kao moguća suradnja godinama. Sada je napravljena kalkulacija, te je dogovoreno da će Općina Lovinac platiti 20 %-tni iznos izvršenog ulaganja Općine Udbina u gradnju kazeta za odlaganje otpada iz prethodnih godina, te će sufinancirati nastavak i završetak sanacija OKO kao i gradnju reciklažnost dvorišta u 40 %-tnom iznosu od učešća Općine Udbina u postupku sufinanciranja sa FZOiEU. Smatra da njihovog 1.000 m3 otpada godišnje naspram naših 9.500 m3 ne predstavljaju neki problem, a novčana sredstva nisu mala. Smatra da bi i Hidrokomu ovo bio znatan prihod jer bi otpad kupio jednom tjedno na području Lovinca, gdje bi povlačio 90.000 – 100.000,00 kn.

Vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje postavljanja kanti u selima, te smatra da bi tada iskorištenost kamiona bila veća. Na isto g. Momčilović navodi da su kante nabavljene za reciklažno dvorište, ali da će se kontejneri rasporediti po selima, zbog čega je i planiran i veći iznos za sakupljanje po selima.

Vijećnik Branko Knežević smatra da ako su građani suglasni sa navedenim, da se ide u to, ali smatra da se mora jako voditi računa o tome kako će se to provoditi zbog inekspcije, da ne dođe do nekih propusta a time i kazni. Na što g. Momčilović navodi da će se sve točno regulirati između Sporazuma Općina kao i ugovora dvaju komunalnih društava.

Po provedenoj raspravi predsjednik Vijeća daje Sporazum o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom na usvajanje, te je isti jednoglasno sa deset (10) glasova ZA usvojen.

 1. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na isporučitelja vodne usluge „Kraljevac“ d.o.o.

Vezano za ovu točku dnevnog reda načelnik navodi da je trgovačko društvo „Kraljevac“ upisan u Registar kod Trgovačkog suda dana 15.12.2014. godine. Na isto se nadovezuje pročelnica koja navodi da se Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina temelji na Zakonu o vodama, rok za izradu iste je bio mjesec svibanj ove godine, no kasnilo se zbog osnivanja Kraljevca. Sve vodne građevine koje se vode u bilanci Općine prenose se u cijelosti na poduzeće koje se bavi vodoopskrbom, no podaci o stvarnim ulaganjima od početka nisu sadržane u ovoj odluci. Svu vrijednost građevina Općina će isknjižiti a Kraljevac uknjižiti, a prijenos će se izvršiti bez naknade. Navedene građevine ne mogu se opteretiti založnim pravom, niti biti predmetom ovrhe, ne mogu ući u stečajnu ili likvidacijsku masu te se u slučaju stečaj isključuju u vlasništvo Općine Udbina, a ukoliko dođe do spajanja sa nekim drugim društvom isto će se unijeti kao temeljni kapital Općine.

G. Momčilović navodi da prema Zakonu o vodama Hrvatske vode neće sufinancirati zahtjeve komunalnog društva koje nemaju navedenu imovinu na sebi.

Nakon navedenog predsjednik Vijeća Odluku prijenosu komunalnih vodnih građevina na isporučitelja vodne usluge „Kraljevac“ d.o.o. daje na donošenje, te je ista jednoglasno sa deset (10) glasova ZA donesena.

 1. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija

Vezano za ovu točku dnevnog reda uvodnu riječ daje predsjednik Vijeća koji navodi da prema prijedlogu liste prvenstva za izbor korisnika stipendije u akademskoj godini 2014/2015 godine najveći broj bodova imaju Milja Godeč i Ljubica Tunjić, a na isto se nadovezuje član Povjerenstva za dodjelu stipendije Ilija Šljivić koji navodi da je su sve pristigle zamolbe razmotrene te bodovane prema kriterijima Pravilnika.

Po navedenom predsjednik Vijeća daje Odluku o dodjeli stipendije Milji Godeč i Ljubici Tunjić na donošenje, te je ista jednoglasno sa deset (10) glasova ZA donesena.

 1. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Općine Udbina za 2015. godinu
 1. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Udbina za 2014. godinu

Vezano za točku 9. točku 10. Predsjednik Vijeća riječ daje g. Milanu Amić, koji navodi da je Stožer zaštite i spašavanja održao sjednicu dana 18.12.2014. godine na kojoj su usvojeni navedeni prijedlozi akata. Potom ukratko obrazlaže najprije Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Udbina za 2014.g., a potom i Smjernice za 2015. godinu. Također navodi da je zaključak Stožera da je sustav zaštite i spašavanja na području Općine Udbina u dobroj mjeri pripravan, no da je potrebna dodatna obuka ljudi.

Za riječ se javlja zamjenik načelnik g. Milan Uzelac, koji je ujedno i načelnik Stožera koji navodi da je na sjednici Stožera g. Joso Živković iznio nekoliko zahtjeva i primjedbi kao što je primjedba da planirana sredstva za civilnu zaštitu nisu dovoljna, te da smo po tome najgori u Županiji. Potom smatra da bi trebalo za HGSS umjesto 12.000,00 kn proračunom izdvojiti 24.000,00 kn, za Crveni križ da je JLS u obvezi isplatiti 0,7 % izvornih prihoda, zatim da se neutrošena sredstva za civilnu zaštitu u iznosu od 5.000,00 kn iz 2014. godine preraspodjele na Crveni križ, DVD i HGSS, da je JLS u obvezi sufinancirati dva sezonska vatrogasca DVD-a, te zahtjeva dopunu Financijskog plana jer istim treba planirati sredstva za JVP Plitvička Jezera koja će pokrivati Bunić.

Načelnik Općine navodi da su sezonski vatrogasni financirani proračunom Općine te su planirani i u 2015. godini, vezano za povjerenike C Z navodi da iste treba educirati, a također navodi da je i tri člana iz PD Ozeblin ušlo u postrojbe HGSS.

Pročelnica gđa. Danica Prica nastavno na izlaganje načelnika Stožera i daje kritiku g. Uzelcu i g. Amiću obzirom da su glasali za prijedloge g. Živkovića iako su trebali biti upoznati sa proračunom Općine i stvarnim stanjem stvari. Naime vezano za sezonske vatrogasce isti se svake godine financiraju iz Proračuna, Crvenom križu se isplaćuje zakonskih 0,7 % od izvornih prihoda, planirana sredstva za civilnu zaštitu koja nisu utrošena u tu namjenu,jer nije bilo aktivnosti, nisu višak u proračunu već su korištena za smanjenje manjka, a povećanje sredstava za HGSS nije moguće s obzirom na situaciju u proračunu.

Po navedenom predsjednik Općinskog vijeća daje slijedeće akte na usvajanje

-       Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Udbina za 2014.g,

-       Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Općine Udbina za 2015. godinu,

te su isti jednoglasno sa deset (10) glasova ZA usvojeni.

 1. Donošenje Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele priznanja za Dan Općine

Uvodnu riječ daje načelnik koji navodi da Dan Općine koji je 17.01. valja obilježiti, za ovu godinu obzirom na kratkoću vremena to bi bila samo svečana sjednica na koju bi bili pozvani predstavnici susjednih općina i gradova, te predstavnici Županije, na kojoj bi se dala prezentacija o Općini te organizirao manji domjenak. Za iduću godinu odredili bi se uvjeti, kriteriji i postupak dodjele priznanja, a Povjerenstvo moli da se imenuje već na ovoj sjednici. Za Povjerenstvo predlaže da to budu oba njegova zamjenika, predsjednik Općinskog vijeća i ostali članovi Vijeća iz svih opcija, odnosno vijećnici: Ilija Šljvić, Branko Knežević, Tomislav Serić i Dražen Orešković.

Predsjednik Vijeća daje Odluku i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta, kriterija i postupku dodjele priznanja za Dan Općine u sastavu: Milan Uzelac, Zlatko Brkić, Slobodan Bjelobaba, Tomislav Sertić, Ilija Šljivić, Branko Knežević i Dražen Orešković na donošenje, te je ista jednoglasno sa deset (10) glasova ZA donesena.

 1. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća vijećnicima navodi da je navedeno Povjerenstvo u obvezi osnovati sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova, a na temelju dopisa Županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova. Predlaže da to budu vijećnici Jovica Čortan, Josip Seuček i Branko Knežević.

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnog spolova data je na donošenje, te je ista jednoglasno sa deset (10) glasova ZA donesena.

 

 1. Donošenje Odluke o mjerama štednje za 2015. godinu

Odluka donesena jednoglasno sa deset (10) glasova ZA, u sklopu točke 3. Dnevnog reda.

 1. Donošenje Odluke o visini koeficijenta i visini osnovice za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća riječ daje pročelnici koja navodi da je navedena Odluka bazirana na Odluci Vlade od 17.12.2014. godine kojom se smanjuje osnovica za dužnosnika na 3.890,00 kn zbog porezne skale. Obzirom da bi to za načelnika i zamjenike načelnika značilo smanjenje plaće za 1.000,00 kn, a obzirom na ionako niske koeficijente, prijedlog načelnika je da se osnovica odredi sukladno Odluci ali da se koeficijent načelniku odredi u visini od 3,25, a zamjenicima načelnika u visini od 2,60 čime bi se zadržao postojeći nivo plaća, te bi se na postojeći nivo obračunalo umanjenje predviđeno mjerama štednje.

Po navedenom predsjednik Vijeća daje Odluku o visini koeficijenata i visini osnovice za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika načelnika općinskog načelnika daje na donošenje, te je ista jednoglasno sa deset (10) glasova ZA donesena.

.

 1. Razno.-

Pod točkom razno pročelnica upoznaje vijećnika sa zahtjevom Ramize Huškarić koja je na natječaju 2013. godine kupila nekretninu na k.č. 4254/9, upisanu u P.L: 559, k.o. Udbina, te je sa Općinom Udbina dana 14.01.2014. godine potpisala Ugovor o kupoprodaji nekretnine na iznos od 27.301,00 kn. Ista sada traži da joj se umanji procijenjena,odnosno ugovorena cijena nekretnine za 50 % u smislu članka 14. Odluke o gospodarenju nekretnine u smislu poticajne stanogradnje za mlade obitelji.

Obzirom da je od provođenja natječaja prošla godina dana, Ramiza Huškarić je Ugovorom koji je ovjeren kod javnog bilježnika prihvatila sve uvjete natječaja, te ne ispunjava uvjete iz članka 14. Odluke o gospodarenju nekretnine,dakle ima stambeni objekt u vlasništvu, ne može se tretirati kao stambeno zbrinjavanje, Vijeće je stajališta da se zahtjev kao takav ne može usvojiti.

Jednoglasno sa deset (10) glasova ZA donesene je Zaključak o neprihvaćanju zamolbe.

Vijećnik Branko Knežević moli predsjednika Vijeća da se za iduću sjednicu stavi na dnevni red izbor članova Nadzornog odbora obaju trgovačkih društava (Hidrokom i Kraljevac).

Pročelnica gđa. Danica Prica upoznaje vijećnike sa usmenim prigovorom građanina Ilije Dragun na dodjelu pomoći za nabavku školskih udžbenika koji je dao primjedbu da se njemu prilikom razmatranja prihoda u obzir uzeo primitak od poticaja u poljoprivredi a kod Danijele Babić nije uzet prihod supruga koji radi u Njemačkoj.

Predsjednik Općinskog vijeća pita prisutne da li ima netko još nešto o čemu bi se raspravljalo i obzirom da nema, isti zaključuje sjednicu.

            Dovršeno u 14.45 h.

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Bjelobaba

Pročitano 1279 puta Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 26 Veljača 2015 22:02

Kontaktirajte nas

        Udbina News logo 01 192x33

Imate zanimljivu vijest? Javite nam se na

 

Potražite nas na

Internet portali - Udbina