Zapisnik sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Udbina

Općinsko vijeće Napisao/la  Četvrtak, 02 Travanj 2015 06:54 veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Prisutni vijećnici:

 1. Slobodan Bjelobaba, predsjednik OV (SDSS)
 2. Dane Đukić, član (SDSS)
 3. Nikola Kalanj, član (SDSS)
 4. Jovica Čortan, član (SDSS) – od 13.10 sati
 5. Tomislav Sertić, član (HDZ)
 6. Dražen Orešković, člank (HSS),
 7. Branko Knežević, član (SDP) – od 13.08 sati,
 8. Ilija Šljivić, član (HSP AS)

Sjednici Općinskog vijeća također prisustvuju i:

 1. Ivan Pešut, načelnik Općine
 2. Milan Uzelac, zamjenik načelnika,
 3. Zlatko Brkić, zamjenik načelnika,
 4. Danica Prica, pročelnica JUO
 5. Stanko Momčilović, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo
 6. Mirko Đukić, v.d. ravnatelj Centra za pomoć u kući Općine Udbina,
 7. Radmila Đević.

Sjednici ne prisustvuju:

 1. Nikola Orešković, potpredsjednika OV (HDZ) – opravdano,
 2. Saša Dragaš, član (SDSS) – opravdano,
 3. Josip Seuček, član (HDZ) – opravdano.

Zapisnik vodi Klara Orlić.

Predsjednik Općinskog vijeća Slobodan Bjelobaba pozdravlja sve prisutne, te konstatira da sjednici prisustvuje osam (8) vijećnika, da ista ima kvorum, te da može započeti sa radom.

Prije predlaganja dnevnog reda daje vijećnicima mogućnost postavljanja pitanja u sklopu aktualnog sata.

Vijećnik Dražen Orešković postavlja pitanje distribucije i naplate vode u stambenim zgradama. Naime, kako navodi voda se naplaćuje paušalno te postoji nezadovoljstvo građana obzirom da postoje vlasnici stanova koji su stanove iznajmili obiteljima sa više članova, a plaćaju vodu za 1 osobu. Po tom pitanju trebalo bi nešto poduzeti.

Predsjednik Vijeća se slaže sa navedenim te ističe da je to veliki problem te da bi društvo „Kraljevac“ to trebalo riješiti, kao i problem neplaćanja vode.

Sa istim se slaže i vijećnik Dane Đukić koji navodi da će doći do problema jer će i do sada uredne platiše odustati od plaćanja vode.

Načelnik kao predsjednik Skupštine Društva navodi da se društvo „Hidrokom“ d.o.o. nije bavio osnovnim problemima pa je propustio rok za provođenjem postupaka ovrhe za naplatu vode. Problem je zaista prisutan te smatra da bi društvo „Kraljevac“ koje je zaduženo za distribuciju vode trebalo ugraditi vodomjere u svaki stan i to riješiti, ali za to treba znatna sredstva.

Stav vijeća je da Uprava društva „Kraljevac“ za početak mora hitno poduzeti mjere na utvrđivanju točnog broja članova u stanovima kako bi se utrošak vode podijelio ravnomjerno, a potom razmatrati mogućnosti ugradnje brojila u stanove.

Vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje uvođenja komunalne naknade po selima koje udovoljavaju uvjetima. Na pitanje odgovara pročelnica gđa. Danica Prica koja navodi da se prijedlog uvođenja komunalne naknade po selima razmatra prilikom svakog donošenja proračuna no sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu da bi se isto moglo uvesti potrebno je da su zadovoljena tri uvjeta: da imaju riješenu vodoopskrbu, da imaju riješenu opskrbu električnom energijom i da je riješena prometna infrastruktura (cesta). Treba utvrditi da li postoje sela na području Općine koja udovoljavaju navedenim uvjetima.

Stav Vijeća je da se zadužuje Kolegij da utvrdi koja sela udovoljavaju uvjetima te da se potom donese odluka.

Po provedenom aktualnom satu, a obzirom da više nije bilo pitanja, predsjednik Vijeća za sjednicu predlaže slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća,
 2. Usvajanje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2014. godinu,

-     Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Udbina za 2014. godinu,

-     Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture, objekata vodoopskrbe i kanalizacije te građevinskih objekata za 2014. godinu,

-       Izvještaj o ostvarenju Financijskog plana proračunskih korisnika za 2014.g.,

 1. Usvajanje Izvještaja o izvršenju Plana gospodarenje otpadom Općine Udbina za 2014. godinu,
 2. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na isporučitelja vodne usluge „Kraljevac“ d.o.o. Udbina,
 3. Donošenje Odluke o izboru ponude za prodaju nekretnina,
 4. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Udbina,
 5. Donošenje Zaključka o zaduženju Općine Udbina,
 6. Usvajanje prijedloga za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Medo“,
 7. Izvještaj o financijskom stanju društva „Hidrokom“ d.o.o.,  
 8. Donošenje prijedloga o dodjeli javnog priznanja po javnom pozivu Ličko-senjske županije.
 9. Izvještaj o radu načelnika za 2014. godinu,

Pod točkom razno predlaže:

 1. 1.Razmatranje zahtjeva Ane Pavičić za raskid Ugovora o kupoprodaji nekretnine,
 2. 2.Razmatranje zahtjeva Ramize Huškarić za odgodu plaćanja preostalog iznosa po Ugovoru o kupoprodaji nekretnine,
 3. 3.Razmatranja iskaza interesa za zakup poslovnog prostora.

Dnevni red je jednoglasno sa osam (8) glasova ZA usvojen.

           

 1. 1.Usvajanje zapisnika sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća

Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća pita prisutne da li tko ima kakve primjedbe na Zapisnik, te obzirom da primjedbi nije bilo daje isti na usvajanje.

Zapisnik sa 12. redovne sjednice jednoglasno je sa osam (8) glasova ZA usvojen.

 1. Usvajanje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2014. godinu

Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća riječ daje načelniku koji navodi da je kroz izvješće prikazano kompletno poslovanje Općine tijekom 2014. godine, da je financijska konstrukcija uglavnom zatvorena, nešto malo je preneseno u 2015. godinu, ali je uglavnom i to riješeno. Prikazana su sredstva koja su se koristila i zašto su se koristila. Potom riječ daje pročelnici.

Gđa. Danica Prica pozdravlja prisutne, te istima ukratko objašnjava koji su dokumenti u sklopu ove točke dnevnog reda dostavljeni Vijeću na usvajanje. Obveza usvajanja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna je po Zakonu o proračunu do 31.03. godine, a forma izvještaja modificirana je Pravilnikom. Potom vijećnicima obrazlaže Godišnji izvještaj po stavkama, te dokumente koji su prilog godišnjem izvještaju. Prilikom obrazlaganja naglašava da su sve obveze koje su prenese u 2015. godinu na današnji dan podmirene, a preneseni manjak iz prethodnog razdoblja iznosi 754.341,62 kn.

Također upoznaje vijećnike da je sa danom 31.12.2015. godine izvršena kompletna inventura financijske i nefinancijske imovine, te je prijedlog Povjerenstva da se ide u otpis i rashod određene imovine koja više nije u funkciji.

Po navedenom izlaganju pročelnica iznosi stav Kolegija da bi se išlo u otpis potraživanja pravnih i fizičkih osoba nastalih do 2009. godine, a koja se nisu uspjela naplatiti što zbog zastare što zbog nemogućnosti naplate. Iznos koji bi se trebao otpisati iznosi 91.658,00 kuna ukupno, a odnosi se na komunalnu naknadu, na zakup javne površine, na naknadu za koncesiju. Za naplatu ovih potraživanja iscrpile su se sve druge mogućnosti naplate i iste se zasigurno neće moći naplatiti.

Vezano za Godišnje izvještaje o izvršenju Financijskog plana za proračunske korisnike pročelnica navodi da su dati Vijeću na uvid kako bi vijećnici imali kompletnu sliku vezano za njihovo financijsko poslovanje, te potom iste i usvojili. Vezano za dostavljene materijale koji se odnose na Centar za pomoć u kući također navodi da je po Statutu Centra potrebna suglasnost Vijeća na Program rada i Financijski plan za 2015. godinu, pa je stoga potrebno donijeti odluku o davanju suglasnosti na navedene akte.

Po izlaganju pročelnice, predsjednik Vijeća otvara raspravu, gdje se za riječ javlja vijećnik Branko Knežević, koji postavlja pitanje financiranja Centra za pomoć u kući Općine Udbina, odnosno da li se isti financira iz sredstava Općine, te pitanje vezano za DVD odnosno dostavljanje cjelovitog izvješća o njihovom poslovanju. Na pitanja odgovara pročelnica koja navodi da se Centra financira iz sredstava Ministarstva socijalne politike i mladih, te sredstava korisnika koji plaćaju usluge, a Općina je planirala sredstva u iznosu od 10.000,00 kn za održavanje vozila koje je u vlasništvu Općine. Vezano za DVD navodi da je to udruga koja nije proračunski korisnik i koja je specifična zbog obveza iz Zakona o vatrogastvu. Ista nije u obvezi dostaviti cjelokupno izvješće Vijeću, ali svakako je od istih zatraženo izvješće o utrošku općinskih sredstava.

Vijećnik Dražen Orešković opravdano napušta sjednicu Vijeća u 14.00 sati.

Po provedenoj raspravi jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA usvojeni su i doneseni slijedeći akti:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2014. godinu,
 2. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Udbina za 2014. godinu
 3. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture, objekata vodoopskrbe i kanalizacije te građevinskih objekata za 2014. godinu,
 4. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu,
 5. Odluka o otpisu i rashodu opreme,
 6. Odluka o otpisu potraživanja,
 7. Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog Plana Dječjeg vrtića „Medo“ za 2014. godinu,
 8. Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog Plana „Centra za pomoć u kući Općine Udbina“ za 2014. godinu,
 9. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan poslovanja i Program rada       „Centra za pomoć u kući Općine Udbina“,
 10. Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog Plana Vijeća srpske nacionalne manjine za 2014. godinu.
 1. Usvajanje Izvještaja o izvršenju Plana gospodarenje otpadom Općine Udbina za 2014. godinu

Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća riječ daje g. Stanku Momčilović koji ukratko vijećnicima obrazlaže Izvješće, gdje navodi da je Godišnje izvješće o izvršenju Plana gospodarenja zakonska obveza. U izvještaju obuhvaćeni su opći podaci o Planu gospodarenja, zakonska osnova za gospodarenje otpadom, izvještaj o provedbi Plana sa sadašnjim stanjem, sa provedbenim aktivnostima u 2014.g. i planom aktivnosti u 2015.g., te ukratko objašnjava svako poglavlje pojedinačno.

Po navedenom izlaganju predsjednik Vijeća otvara raspravu, kojom prilikom vijećnik Branko Knežević postavlja pitanje vezano za suradnju sa Lovincem, koliko isti plaćaju po toni, te da li se imaju u vidu otkupljivači koji će otkupljivati razvrstani otpad.

G. Momčilović odgovara da je suradnja sa Lovincem vrlo dobra, da isti plaćaju 120 kn/t dovezenog otpada kojeg za sada sami dovoze zbog male količine otpada i uštede, a vezano za otkupljivače navodi da se navedeno pitanje razmatra te da će se ići u pregovore sa istima kada se počne sa razvrstavanjem otpada.

Vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje mogućnosti ostavljanja otvorene male kapije na ulazu u Ćojluk obzirom na vrla česta oštećenja ograde koja se dešavaju uslijed zaključane kapije. Ljudi pokušavaju ući na odlagalište pa uništavaju žicu, a i obzirom da ne mogu ući u odlagalište odlažu smeće u obližnje grmove.

Zaključak Vijeća vezano za odlagalište je da se ispred ulaza postavi veliki kontejner, a s vremenom ugrade i kamere.

Po provedenoj raspravi Izvještaj načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Udbina za 2014. godinu jednoglasno je sa sedam (7) glasova ZA usvojen.

 1. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na isporučitelja vodne usluge „Kraljevac“ d.o.o. Udbina

Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća riječ daje pročelnici koja objašnjava vijećnicima da je na 12. sjednici Općinskog vijeća donesena ova odluka, ali je bilo potrebno izvršiti obračun amortizacije, pa je iz tog razloga jednostavnije donijeti novu odluku sa ispravljenim vrijednostima, a prethodno staviti van snage. Također napominje da je jako bitna klauzula da se građevine ne mogu opteretiti založnim pravom niti mogu biti predmetom ovrhe, ne uzlaze u tečajnu ili likvidacijsku masu, a u slučaju stečaja tvrtke izlučuju se u vlasništvo Općine.

Na isto se nadovezuje i načelnik koji navodi da je to u stvari prva faza, jer u stvari bi trebalo napraviti procjenu vrijednosti za svaku građevinu. Pročelnica dodaje da je Općina trenutno u fazi revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama, te će za svu imovinu biti potrebno izvršiti procjenu, a potom uknjižba u katastru i gruntovnici, što će iziskivati dosta vremena i sredstava.

Vijećnik Tomislav Sertić postavlja pitanje vezano za Krbavicu, da li je riješen odnos sa Općinom Plitvička jezera i Komunalcem, na što g. Momčilović odgovara da je potpisani ugovor između Općina Plitvička Jezera i Udbina pravovaljan, te da je Općina Plitvička Jezera dobila sud. Po okončanju postupka tražit će se da se isto formalno prenesen na Općinu Udbina.

Po provedenoj raspravi Odluka o prijenosu vodnih građevina na isporučitelja vodne usluge „Kraljevac“ d.o.o. Udbina jednoglasno je sa sedam (7) glasova ZA donesena.

           

 1. 5.Donošenje Odluke o izboru ponude za prodaju nekretnina

Vezano za ovu točku dnevnog reda načelnik Općine čita zahtjev građanina Žarka Barbića koji je po provedenom natječaju kupio nekretninu – k.č. 4225/6, a koji iznosi nezadovoljstvo zbog klauzule zabrane otuđenja od 10 godina, zatim problem prilaznog puta, priključka vode, te uskraćivanje parcele za 24 m2. Obzirom da su članovi njegove obitelji ponuditelj na novom natječaju za k.č. 4254/22 i 4254/23, ukoliko uvjeti ostanu isti odustaju od kupovine.

Pročelnica navodi da je klauzula zabrane otuđenja od 10 godina utvrđena Odlukom Općinskog vijeća o gospodarenju nekretninama koja se temelji na Zakonu o području posebne državne skrbi, a vezano za ostale probleme navodi da je kupac nekretninu kupio u u viđenom stanju, istu je detaljno pregledao, te se odriče pravo prigovora zbog bilo kojeg nedostatka kupljene nekretnine.

Vijećnik Branko Knežević postavlja pitanje da li je Općina dužna prije prodaje nekretnine osigurati komunalnu infrastrukturu, na što načelnik odgovara potvrdnim odgovorom te dodaje da će se g. Barbić pozvati na razgovor u cilju rješavanja nastalog problema. Također napominje da je zajedno sa g. Zlatkom Brkić bio na sastanku u Ministarstvo regionalnog razvoja vezano za novo naselje, te da od izgradnje navedenog naselja najvjerojatnije neće biti ništa iako su dobili potvrdu Glavnog projekta. Ministarstvo je spremno Općini ustupiti navedeni projekt, ali problem za realizaciju istoga je nedostatak sredstava.

Za riječ se javlja i zamjenik načelnika g. Zlatko Brkić koji navodi da ovdje postoji problem i opasnost od tužbe, jer ljudi su kupili zemljište, te su ugovorom uvjetovani da moraju sagraditi kuću u roku od pet godina, a za gradnju kuće nema uvjete (komunalnu infrastrukturu). Konkretno kod g. Barbića skupilo se više negativnih činjenica: vodovod prolazi kroz kupljenu česticu, APN je ušao u njegov posjed za 24 m2, platio je porez na promet nekretninama iako je mislio da će biti toga oslobođen), tako da je njegova reakcija djelomično opravdana.

G. Stanko Momčilović navodi da je najbolje odgoditi donošenje Odluke jer može nastati problem ako se Odluka donese uvjetno. G. Barbić ima prilaz na kupljenu parcelu, put bi trebalo nasuti sa cca 750 m3 što bi iznosilo oko 50.000,00 kn, ali problem je put do parcela koje su predmet drugog natječaja.

Zaključak Vijeća je da se odgodi donošenje Odluke o odabiru ponude do iduće sjednice, do kada se načelnik zadužuje da obavi razgovor sa svim ponuditeljima u cilju sprečavanja ovakvih situacija.

 1. 6.Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Udbina

Vezano za ovu točku dnevnog reda pročelnica gđa. Danica Prica navodi da je prometno uređenje Općine Udbina planirano u Proračunu već posljednje tri godine, da je izrađen Projekt prometnog uređenja, te da je potrebno donijeti Odluku o prometnom uređenju u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometna na cestama. Ovaj nacrt Odluke dostavljen je Vijeću na razmatranje i eventualne izmjene i dopune. Nakon što se Vijeće složi sa nacrtom isti se šalje Ministarstvu unutarnjih poslova zajedno sa Projektom na suglasnost. Po dobivanju suglasnosti Vijeće će donijeti konačnu Odluku.

Na isto se nadovezuje g. Momčilović koji ističe da se Odlukom precizira sve vezano za promet i prometno uređenje na području Općine Udbina, za što je potrebna prethodna suglasnost MUP-a. Odlukom su definirana i javna parkirališta pod kojima se ne podrzumijevaju parkirališta u sklopu stambenih zgrada. Ograničenje na lokalnim cestama i u naselju iznosilo bi 40 km/h.

Po navedenom predsjednik Vijeća pita vijećnike imaju li kakve primjedbe na nacrt ili kakvu dopunu ili izmjenu i pošto su se izjasnili da nemaju jednoglasno je sa sedam (7) glasova ZA donesen zaključak o usvajanju Nacrta Odluke o uređenju prometa na području Općine Udbina.

 1. 7.Donošenje Zaključka o zaduženju Općine Udbina

Predsjednik Vijeća riječ daje pročelnici koja objašnjava da je ovo samo načelna odluka da se tijekom godine ide u zaduženje poradi realizacije projekata: Tijekom prošle godine planirali se ići u zaduženje u iznosu od 850.000,00 kn, no zbog boniteta HBOR nije prihvatio zahtjev. Uskoro će trebati ići u Izmjene Proračuna zbog projekata vodoopskrbe, koji po Zakonu o vodama moraju ići direktno preko isporučitelja vodnih usluga odnosno Kraljevca, pa se navedeni projekti trebaju brisati iz Proračuna. Zatim vezano za prijavu projekta kod MRRiFEU također će se morati izvršiti izmjena jer su sredstva planirana u 100 %-tnom iznosu od Ministarstva, a u stvari biti će omjer 85:15, što znači veće učešće vlastitih sredstava. Zbog realizacije projekata biti će tijekom godine potrebno zaduženje, čija visina i uvjeti će biti utvrđeni tek po razmatranju prijedloga koji će se projekti realizirati i njihovog uvrštenja u Proračun. Zaduženje će se pokušati realizirati preko HBOR-a ili preko poslovne banke tj. PBZ-a.

Po navedenom Vijeće jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA donosi Zaključak o zaduženju Općine Udbina.

 1. Usvajanje prijedloga za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Medo“

Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća čita prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Medo“; te predlaže usvajanje istoga.

Prijedlog za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Medo“ jednoglasno je sa sedam (7) glasova ZA usvojen.

 1. Izvještaj o financijskom stanju društva „Hidrokom“ d.o.o.

Predsjednik Vijeća riječ daje načelniku Općine kao predsjedniku Skupštine Društva koji navodi da je stanje u Društvu takvo kakvo je, odnosno predstečajni postupak nije uspio, Hidrokom više nije u mogućnosti podmirivati obveze po predstečajnoj nagodbi, nemaju više prihoda od salonita, ugovoreni poslovi sa Općinom su se također smanjili, ne mogu više biti direktni kooperanti u izvođenju radova, a sve to rezultiralo je da je dana 16.03.2015. godine donesena Odluka o pokretanju stečajnog postupka i isto je prijavljeno na Trgovačkom sudu u Rijeci. Od 01.01.2015. godine sa radom je započelo društvo „Kraljevac“, te se uspjelo dio opreme spasiti i prebaciti na njih. Društvo „Hidrokom“ će nastaviti podmirivati obveze prema svojim mogućnostima do pokretanja postupka (od 30-90 dana). Dogovoreno je da će se podmirivati obveze prema radnicima. Nastaviti će se poslovati na način da će u obje tvrtke biti zaposleno osam ljudi (po četiri u svakoj), te će prema tome 4 – 5 ljudi biti višak, ali će se ići na to da se iznađe najpovoljnije rješenje za njih.

Vijećnik Branko Knežević postavlja pitanje obavljanja poslova kada Hidrokom ode u stečaj, na što načelnik odgovara da će se najvjerojatnije otvoriti nova firma ili će se alternativno razmotriti mogućnost spajanja sa nekom od susjednih Općina. Predsjednik Vijeća se nadovezuje da će se imenovati stečajni upravitelj kojemu će jedna od zadaća biti organizacije i obavljanje djelatnosti Društva.

Izvještaj o gospodarsko-financijskom stanju društva „Hidrokom“ d.o.o. jednoglasno je sa sedam (7) glasova ZA usvojen.

 1. 10.Donošenje prijedloga o dodjeli javnog priznanja po javnom pozivu Ličko-senjske županije

Vezano za ovu točku dnevnog reda prijedlog je pročelnice i načelnika da se proširi ovlaštenje Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterija i postupak njihove dodjele povodom obilježavanja Dana Općine Udbina, te da se isti zaduže da razmotre i sastave prijedlog pravnih ili fizičkih osoba sukladno kriterijima iz javnog poziva, te isti dostave Županiji za javna priznanja do 31.03.2015. godine.

Jednoglasno je sa sedam (7) glasova ZA donesen Zaključak o prihvaćanju navedenog prijedloga.

 1. 11.Izvještaj o radu načelnika za 2014. godinu.

Načelnik Općine vijećnicima ukratko iznosi Izvještaj u kojem su sadržane sve aktivnosti načelnika i JUO po oblastima: proračun i financije; ugovaranje i provedba projekata; komunalne djelatnosti i gospodarstvo; društvene djelatnosti i ostali poslovi. Na kraju izlaganja zahvaljuje se svima na suradnji, te navodi da je puno toga pozitivno odrađeno ali da se uvijek može više.

Po izlaganju načelnika, Predsjednik Vijeća daje navedeni Izvještaj na usvajanje, te je isti jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA usvojen.

 1. 12.Razno

Pod točkom raznom razmatrano je slijedeće:

 1. 12.1.Razmatranje zahtjeva Ane Pavičić za raskid Ugovora o kupoprodaji nekretnine

Pročelnica upoznaje vijećnike sa zahtjevom Ane Pavičić o raskidu Ugovora o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č. 4179/7, upisane u PL 559 k.o. Udbina, a koji je ista sklopila sa Općinu Udbina u 12. mjesecu. Zahtjev za raskid podnesen je zbog objektivnih razloga, te je ista upoznata da joj se neće moći vratiti cjelokupno uplaćeni iznos u iznosu od 10.400,00 kn kn (jamčevina + I rata), već da će joj biti vraćen iznos umanjen za troškove provedbe natječaja (troškovi objave natječaja, procjene nekretnine, javnobilježnički troškovi, geodetski troškovi), na što je ista i pristala navodeći to u zahtjevu.

Jednoglasno je sa sedam (7) glasova donesen zaključak kojim se odobrava raskid Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

 1. 12.2.Razmatranje zahtjeva Ramize Huškarić za odgodu plaćanja preostalog iznosa po Ugovoru o kupoprodaji nekretnine

Pročelnica čita zahtjev gđe. Ramize Huškarić u predmetu kupoprodaje nekretnine k.č. 4254/9 upisane u PL 559 k.o. Udbina, u kojem ista moli da joj se odobri odgoda plaćanja preostalog iznosa od 8.193,40 kn ugovorene cijene po modelu jednokratne uplate sa rokom dospijeća 31.07.2015. godine.

U razmatranju zahtjeva Vijeće je jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA donijelo zaključak kojim se zahtjev prihvaća.

 1. 12.3.Razmatranja iskaza interesa za zakup poslovnog prostora.

Pročelnica upoznaje vijećnike sa pismom namjere za zakup poslovnog prostora građanina Pave Kolakušić, koji ima namjeru otvoriti ugostiteljski obrt brze prehrane. Radi se o poslovnom prostoru na adresi Stjepana Radića 2, koji je bio dat u zakup Frizerskom salonu „Keune“, vl. Sandre Vrečko – Vukelić. Navedeni prostor dat je u zakup 2012. godine, no obzirom da ista nije imala profitabilnosti u radu, prostor je dat u podzkup po provedenom natječaju, no kako podzakupnik nije u roku krenuo sa poslovanjem, vlasnica Frizerskog salona jednostrano je dana 03.10.2014. godine kod javnog bilježnika raskinula Ugovor o zakupu poslovnog prostora. Obzirom na uložena sredstva koja je vlasnica uložila u prostor mišljenje Kolegija je da se ide u podzakup poslovnog prostora, do povrata uloženih sredstava u uređenje prostora. Druga mogućnost je da se prihvati jednostrani raskid ugovora bez povrata sredstava, te da se raspiše novi natječaj o zakupu poslovnog prostora. Ukupno uložena sredstva u uređenje i opremanje prostora iznosila su 21.000,00 kn, a kompenzirano je pola.

Vijećnik Branko Knežević iznosi mišljenje da bi trebalo prihvatiti raskid ugovora i direktno ići u novi natječaj za zakup, sa čim se slažu i ostali vijećnici.

Zaključak Vijeća o prihvaćanju raskida ugovora o zakupu i raspisivanju novog natječaja jednoglasno je sa sedam (7) glasova ZA donesen.

Predsjednik Općinskog vijeća pita prisutne da li ima netko još nešto o čemu bi se raspravljalo i obzirom da nema, isti zaključuje sjednicu.

            Dovršeno u 16.02 sati.

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Bjelobaba

Pročitano 1429 puta Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 02 Travanj 2015 07:01

Kontaktirajte nas

        Udbina News logo 01 192x33

Imate zanimljivu vijest? Javite nam se na

 

Potražite nas na

Internet portali - Udbina