ZAPISNIK sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 04.05.2015.

Općinsko vijeće Napisao/la  Petak, 26 Lipanj 2015 21:05 veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

ZAPISNIK

sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća

održane dana 04.05.2015.

u prostoriji općinske vijećnice

Započeto u 13,00 h

Prisutni vijećnici:

 1. Slobodan Bjelobaba, predsjednik OV (SDSS)
 2. Nikola Orešković, potpredsjednika OV (HDZ)
 3. Dane Đukić, član (SDSS)
 4. Nikola Kalanj, član (SDSS)
 5. Saša Dragaš, član (SDSS)
 6. Branko Knežević, član (SDP)
 7. Dražen Orešković, član (HSS)
 8. Ilija Šljivić, član (HSP AS)

Sjednici Općinskog vijeća također prisustvuju i:

 1. Ivan Pešut, načelnik Općine,
 2. Zlatko Brkić, zamjenik načelnika Općine.-,
 3. Danica Prica, pročelnica JUO,
 4. Stanko Momčilović, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo,
 5. Milan Amić, voditelj Odsjeka za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – od 15.00 sati.

Sjednici ne prisustvuju:

 1. Jovica Čortan, član (SDSS) – opravdano,
 2. Josip Seuček, član (HDZ) – opravdano,
 3. Tomislav Sertić, član (HDZ) – opravdano,
 4. Milan Uzelac, zamjenik načelnika Općine – opravdano.

Zapisnik vodi Klara Orlić.

Predsjednik Općinskog vijeća Slobodan Bjelobaba pozdravlja sve prisutne, te konstatira da sjednica ima kvorum, te da može započeti sa radom.

Prije predlaganja dnevnog reda predsjednik Vijeća čita odgovor društva „Kraljevac“ d.o.o. na viječničko pitanje vijećnika Dražena Orešković sa prethodne sjednice u vezi naplate vode u stambenim zgradama, u kojem stoji da se cijena usluge za vodoopskrbu sastoji od dva dijela i to od fiksnog dijela koji se naplaćuje bez obzira trošila se voda ili ne i varijabilnog dijela koji se naplaćuje po potrošenom kubiku vode sa naknadama i porezom od 13 %. Također Društvo navodi da je vezano za problematiku većeg broja stanara u stanovima zatražena suradnja od samih stanara u smislu odabira predstavnika zgrade koji bi bio zadužen za dostavu točnih podataka o broju stanara koji borave u pojedinim stanovima no nažalost od svih stambenih zgrada odazvali su se samo stanari jednog ulaza u zgradi na adresi Krbavska 3.

Na isto se nadovezuje vijećnik Ilija Šljivić koji postavlja pitanje kako je moguće da netko dobije 68 m3 vode a da skoro i nije u stanu. Na navedeno pitanje odgovara g. Stanko Momčilović koji navodi da se odgovor zatraži direktno od društva „Kraljevac“ d.o.o., te da to nije u domeni Vijeća i isto nije u mogućnosti odgovoriti na navedeno pitanje.

Vijećnik Dražen Orešković se ne slaže sa činjenicom da to nije u domeni Vijeća obzirom da je Općina Udbina osnivač Društva, te dodaje da odabirom predstavika stanara neće se navedeni problem u potpunosti riješiti jer predstavnik neće moći ulaziti u tuđe stanove i provjeravati da li kome curi vodokotlić ili slično.

Predsjednik Vijeća se slaže sa vijećnikom Draženom Orešković no smatra da je bar djelomično rješenje vođenje evidencije u broju stanara u stanovima.

U sklopu aktualnog sata vijećnik Branko Knežević postavlja pitanje vladajućoj koaliciji da li je ista zauzela stav vezano za javnu tribinu koja se održala u KIC-u i u vezi zahtjeva koji postavljaju organizatori tribine.

Predsjednik vijeća odgovara da on osobno ne zna o čemu se radi, da na Općinu Udbina nije došlo ništa službeno, te se na isto nadovezuje vijećnik Ilija Šljivić koji navodi da organizatori još nisu ništa službeno poslali te da bi isto trebalo biti dostavljeno u toku sutrašnjeg dana. Na isto se nadovezuje vijećnik Dražen Orešković koji se obraća vijećniku Kneževiću pitanjem koji je stav SDP-a vezano za navedeno, no vijećnik ostaje u tom dijelu suzdržan navodeći da SDP ima svoj stav ali ga zanima stav vladajuće koalicije.

Po provedenom aktualnom satu predsjednik Vijeća za sjednicu predlaže slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća,
 2. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Udbina za 2015. godinu,
 1. 1.Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2015. godinu,
 2. 2.Doonšenje I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Udbina za 2015. godinu,
 3. 3.Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 2015. do 2017. godine,
 4. 4.Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture, objekata vodoopskrbe i kanalizacije te građevinskih objekata za razdoblje 2015. – 2018. godinu,
 5. 5.Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba na području Općine Udbina za 2015. godinu,
 6. 6.Donošenje I. Izmjena i dopuna Programa utroška šumskgo doprinosa za 2015. godinu,
 7. 7.Donošenje Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu,
 1. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju,
 2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Udbina,
 3. Donošenje Odluke o pogrebničkoj djelatnosti na području Općine Udbina,
 4. Donošenje Odluke o vodoopsrkbi,
 5. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete,
 6. Razmatranje iskaza interesa i davanje suglasnosti za podzakup poslovnog prostora (Ljekarna),
 7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine/odluka o poništenju,
 8. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Udbina u 2014. godini,
 9. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Udbina za 2015. godinu,
 10. Imenovanje predstavnika Općine Udbina u Skupštinu LAG-a Lika,
 11. Razno.

Dnevni red je jednoglasno sa osam (8) glasova ZA usvojen.

           

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća

U sklopu ove točke dnevnog reda vijećnik Ilija Šljivić se osvrće na zapisnik u pogledu njegovog pitanja sa prethodne sjednice vezano za naplatu komunalne naknade u ostalim naseljima Općine Udbina, na što gđa. Danica Prica odgovara da je na Vijeću da se donese zaključak o izradi analize naselja koja imaju uvjete za naplatu komunalne naknade (voda, struja i put). Na isto se nadovezuje i predsejdnik Vijeća koji predlaže da se napravi analiza navedenog za iduću sjednicu, te potom daje isto na glasovanje.

Zaključak o provedbi analize uvjeta za naplatu komunalne naknade jednoglasno je donesen sa osam (8) glasova ZA.

Vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje zapisničarki da li se u zapisnik konstatita sve o čemu se na sjednice raspravlja, gdje zapisničarka odgovara da u zapisnik ulaze sva izlaganja, rasprava, vijećnička pitanja te odluke i zaključci o istome.

Po navedenom predsjednik Vijeća zapisnik sa 13. redovne sjednice daje na usvajanje te je isti jednoglasno sa osam (8) glasova ZA usvojen.

 1. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Udbina za 2015. godinu

Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća riječ daje Pročelnici, koja pozdravlja pisutne te navodi da se ove godine išlo u Izmjene Proračuna ranije nego inače, ali isto je bilo neophodno obzirom da prema Zakonu o proračunu u Izmjene je potrebno ići čim se pojave razlike između prihodovne i rashodovne strane. Ovim Izmjenama Proračun je povećan sa 14.037.000,00 kn na 15.111.500,00 kn, a razlozi za to su višestruki počevši od naplate komunalne naknade od MORH-a ovršnim postupkom, pa do promjene izvora proračunskih sredstava uključivši planirano zaduženje (kratkoročno za održavanje tekuće likvidnosti te dugoročno za financiranje projekata). Potom vijećnicima detaljnije obrazlaže promjene u Proračunu, objašnjavajući koje se stavke povećavaju, koje smanjuju, a koje brišu.

Vezano za prihoda Pročelnica navodi da se isti povećavaju za 777.500,00 kn. Iz Proračuna na strani primitaka od kapitalnih pomoći brišu se stavke vezano za vodoopskrbu i odvodnju u iznosu od 1.080.000,00 kn obzirom da prema Zakonu u vodama nositelji navedenih projekata moraju biti Društva koja se bave vodoopskrbom, ali se povećavaju prihodi od imovine za iznos od 383.500,00 kn koji se odnosi na zaostalu stavku vezano za Likaceste i eksploataciju Vedrog polja koja se provlači kroz više godina, a od koje se još uvijek nije odustalo, potom prihodi za posebne namjene za 854.000,00 kn koji se odnose na naplatu komunalne naknade, te primici od zaduživanja u iznosu od 1.050.000,00 kn koji se odnose na gore spomenuta zaduživanja.

Vezano za rashode Pročelnica navodi da ima sitnih pomjeranja, te da se isti povećavaju za 22.500,00 kn, te sada iznose 14.356.500,00 kn, a povećanje se odnosi na rashode poslovanja u pogledu intelektualnih i osobnih usluga – angažiranje odvjetnika (prisilne naplate, odvjetničke usluge u projektima), zatim uvršetnje rashoda vezano za održavanje manjinskih izbore, te promjene u plaćama zbog promjene u strukturi zaposlenih (voditelj knjižnice i KIC-a zbog uvođenja reda kod korištenja prostorija, te upošljavanje komunalnog redara). Također je povećan rashod za održavanje zgrade Općine, te je zbog naloga inspekcije potrebno izraditi projektnu dokumentaciju za DV Medo. U cilju jaćanja gospodarstva uvrštene su i subvencije komunalnom društvu „Kraljevac“ za kapitalne projekte i prijevozniku „Milanu Sabljak“ za prijevoz putnika (relacije Mekinjar – Podlapača – Udbina i Udbina - Debelo Brdo – Korenica), te povećanje tekuće pomoći za DVD Udbina za 20.000,00 kn. Rashodi u vezi projekta rekonstrukcije cesta smanjeni su zbog manjeg iznosa nakon provedenog postupka javne nabave. Povećanje se očituje i kod projekta javnog dječjeg igrališta zbog promjene u načinu sufinanciranja (MRRiFEU financira 85 % Općina 15 %.), dok bi se dodatno opremanje i uređenje finacniralo iz zaduženja. Promjene su i u vezi projekta S3 obzirom da je za navedeni projekt potreban super brzi internet u Proračun je uvršten iznos od 35.000,00 kn za izradu studije izvodljivosti za postavljanje novog optičkog kabla.

Na kraju obrazlaganja Izmjena i dopuna Pročelnica upoznaje vijećnike i sa problemom financiranja Glazbene škole. Planirani iznos je iznos koji se planira za kalendarsku godinu, no vlasnik Glazbene škole se na sastanku izjasnio da 17.000,00 kn nije dostatno za održavanje glazbene škole već traži dodatna sredstva u iznosu od 3.000,00 kn, te smatra da je to iznos samo za školsku godinu 2014/15. Stoga Vijeće mora odlučiti da li će se ići sa daljnjim financiranjem Glazbene škole i na koji način, da li na dosadašnji način, da li uz promijenjene uvjete u periodu od 01.09.2015. do 30.06.2016. godine, što bi podrazumijevalo dodatnih 10.000,00 kn za ovu proračunsku godinu, ili će se sa istim stati.

Po izlaganju Pročelnice presjednik Vijeća otvara raspravu.

Za riječ se javlja vijećnik Dražen Orešković koji smatra da se ne bi trebalo od naredne školske godine ići u fianciranje glazbene škole. Na isto se nadvozeuje i vijećnik Ilija Šljivić koji postavlja pitanje o broju djece i dosadašnjoj visini financiranja roditelja, te pošto mu Pročelnica odgovara da trenutno ima 10 djece, gdje roditelj plaća samo 200,00 kn, a za svako drugo dijete 50 % navedene cijene usluge, dok ekonomska cijena iznosi 800,00 kn, iz čega proizlazi da Općina financira 600,00 kn po djetetu, vijećnik Ilija Šljivić predlaže da se finacniranje vrši na način da roditelji plate 40 %, a Općina 60 % cijene. Prema njegovu mišljenju bolje je navedena sredstva usmjeriti na stipendije.

Na isto se nadovezuje i vijećnik Nikola Kalanj koji navodi da se ne treba opterećivati oko financiranja glazbene škole obzirom na općinske mogućnosti, već da su roditelji dužni skrbiti o svakom vidu obrazovanja svoje djece.

Predsjednik vijeća daje prijedlog vijećnika Ilije Šljivića o načinu financiranja u omjeru 60 : 40 na usvajanje, te je jednoglasno sa osam (8) glasova ZA donesen Zaključak o načinu financiranja usluga Glazbene škole.

Po provedenoj raspravi, a vezano za Izmjene i dopune Proračuna riječ uzima načelnik Općine koji navodi da je iskazan značajan pomak u poslovanju Općine, zahvaljuje Pročelnici na detaljnjem obrazlaganju, te navodi da je Općina uspjela zatvoriti manjak od 750.000,00 kn koji se protezao duže vrijeme, te da sa današnjim danom Općina uspjeva servisirati sve svoje obveze. Također se osvrće na prijem komunalnog redara napominjući da službenik Milan Amić po zakonu fizike ne može obavljati paralelno poslove komunalnog redara uz poslove njegovog sistematiziranog mjesta, te je bilo nužno raspisati natječaj, a postoji potreba i za produženjem vježbeničkog staža vježbenice ekonomskog smjera. Vezano za projekte navodi da se planirani projekti neće moći financirati bez zaduženja. Vijećnicima daje informaciju vezano za projekt S3 gdje navodi da prema njegovim informacijama projekt ide u dobrom smjeru. Projekt vjetroelektrana takoer bi se tiokom 2015. godine trebao pozitivno riješiti. Vezano za razvoj poljoprivrede vijećnike upoznaje sa projektom gsp. Opalića, te njegovom namjerom otvaranja 10 farmi sa 10.000,00 ovaca, otvaranjem veterinarske ambulante, pogona za preradu mesa, mljekarom...te na pitanje vijećnika Branka Knežević o količini potrebne zemlje načelnik odgovara da će mu trebati oko 3000 hektara zemlje, te da je isti već u koordinaciji sa Agencijom za poljoprivredno zemljište kao i savlasnicima pojedinih zemljišta. Također se osvrće i na dodatnih 20.000,00 kn za DVD i usput čestita vatrgoascima Dan Sv. Florijana.

Vijećnik Dražen Orešković zahvaljuje se na čestitci te skreće pozornost vijećnicima da apeliraju na građane oko paljenja trave i korova. Također navodi da su povodom Dana Sv. Florijana u Udbini bila organizrani Dani otvorenih vrata no vrlo je mali odaziv građana.

Vijećnik Branko Knežević postavlja pitanje izlaska postrojebe ne intervenciju, odnosno kako to da u Bunić izlazi JVP umjesto DVD-a, na što Dražen Orešković odgovara da puno puta 112 ne znajući da je Bunić pod DVD-om Udbina direktno pozove JVP Korenica.

Vijećnik Nikola Orešković postavlja pitanje održavanje zgrade odnosno saniranje krova. Pročelnica odgovara da je problem što su zgrade u vlasništvu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje te da je istima proslijeđena ponuda izvođača radova ali se do sada nisu očitovali. Na isto se nadovezuje i vijećnik Dane Đukić koji navodi da na zgradi KIC- vise crijepovi, te da bi ih valjalo ukloniti.

Po provedenoj raspravi predsjednik Vijeća niže navedene akte daje na usvajanje te je jednoglasno sa osam (8) glasova ZA Vijeće usvojilo:

-       I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Udbina za 2015.g.,

-       Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Općine Udbina za 2015. godinu,

-       I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Udbina za 2015. godinu,

-       I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 2015. do 2017. godine,

-       I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture, objekata vodoopskrbe i kanalizacije te građevinskih objekata za razdoblje 2015. – 2018. godinu,

-       I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba na području Općine Udbina za 2015. godinu,

-       I. Izmjene i dopune Programa utroška šumskgo doprinosa za 2015. godinu,

-       Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu.

 1. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju

Vezano za ovu točku dnevnog reda Pročelnica navodi uvjete PBZ-a za kratkoročno zaduženje zbog održavanja likvidnosti Općine. Uvjeti nisu baš najpovoljniji, ali se uspjelo ishodovati nižu naknadu za obradu kredita.

Po provedenom predsjednik Vijeća Odluku o kratkoročnom zaduženje daje na usvajanje te je ista jednoglasno sa osam (8) glasova ZA donesena.

 1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Udbina

Vezano za ovu točku dnevnog reda Stanko Momčilović vijećnicima daje objašnjenje navodeći da je potrebno izmijeniti Odluku iz razloga što je prema Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti prijevoz pokojnika i pogrebne usluge posebno definirane, te se više ne nalaze u komunalnim djelatnostima.

Na isto se nadovezuje vijećnik Ilija Šljivić koji postavlja pitanje korištenja groblja odnosno ukupa umrle osobe, navodeći da se isti sahranjuju bez nekog reda, na što Pročelnica navodi da je isto regulirano Odlukom o grobljima, a na čijoj provedbi treba raditi.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Udbina jednoglasno je sa osam (8) glasova ZA donesena.

 1. Donošenje Odluke o pogrebničkoj djelatnosti na području Općine Udbina

Nastavno na prethodnu točku dnevnog reda i ovu točku obrazlaže g. Stanko Momčilović koji navodi da ova Odluka proizlazi iz Zakona o pogrebničkoj djelatnosti prema kojom prijevoz i ukop pokojnika više nije u nadležnosti komunalnih djelatnosti Općine. Građani će moći sami birati pogrebnika koji će izvršiti navedene poslove. Prema Zakonu u nadležnosti Općine ostaje povjeravanja obavljanja poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe od mjesta smrti do nadležne patologije kada nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije. Općina je dužna za te poslove provesti natječaj te sa ponuditeljem sklopiti Ugovor o povjeravanju poslova.

Vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje financiranja potpune brige o pokojniku i o sahrani, te iz čega će se financirati uređenje groblja u selima.

Na pitanje odgovara g. Momčilović koji navodi da će kompletne troškove pogreba snositi obitelj pokojnika, a financiranje groblja u selima nije vezano uz Odluku o pogrebničkoj djelatnosti.

Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća Odluku o pogrebničkoj djelatnosti na području Općine Udbina daje na donošenje, te je ista jednoglasno sa osam (8) glasova ZA donesena.

 1. Donošenje Odluke o vodoopsrkbi

Vezano za ovu točku dnevnog reda obrazloženje također daje g. Stanko Momčilović koji objašnjava razloge donošenja navedene Odluke. Navodi da kada se osnovalo društvo „Kraljevac“ d.o.o. dio odredaba iz ove Odluke trebalo je ugraditi u Odluku o osnivanju obzirom da su ostali nedorečeni odnosi. Ovom se Odlukom navodi što je vodoopskrbi, na koga se odnosi, što čini vodoopskrbni sustav, obveze i prava korisnika i isporučitelja vodnih usluga. Nakon ove Odluke društvo „Kraljevac“ je dužno u roku od tri mjeseca donijeti Opće i tehničke uvjete kao osnovni akt na koji se način može korisnik priključiti na sustav vodoopskrbe.

Nastavno na navedeno izlaganje vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje da li se društvo „Kraljevac“ d.o.o. drži svojih djelatnosti, te također postavlja pitanje kako je moguće da društvo „Hidrokom“ d.o.o. odveze četveročlanoj obitelji kontejner ispred kuće zato što ne plaćaju odvoz otpada i time otvori mogućnost toj istoj obitelji da otpad odlaže u Krbavicu i time zagađuje okoliš.

Zamjenik načelnika g. Zlatko Brkić daje sugestiju da se u članku 23. spominje članak 33. kojeg nema u Odluci, na što se nadovezuje i Pročelnica koja navodi da se radi o štamparskog grešci, te također ispravlja u članku 22. da će nadzor nad provedbom Odluke vršiti odgovarajuća služba Općine Udbina – komunalni redar.

Također je postavljeno pitanje od strane g. Brkića da li je i gdje definirana mogućnost isključenja priključka na vodovodnu infrastrukturu, na što g. Momčilović navodi da je isto definiranom člankom 12.Odluke, a detaljnije će biti razrađeno u Općim i tehničkim uvjetima.

Nakon provedene rasprave Odluka o vodoopskrbi je jednoglasno sa osam (8) glasova ZA donesena.

 1. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

Vezano za ovu točku dnevnog reda vijećnik Ilija Šljivić komentira da je dosadašnji izvođač radio loše, te se nada da će slijedeći izabrani ponuditelj odrađivati posao bolje.

Pročelnica navodi da su tijekom prošle godine zbog više faktora, posebno stanja NN mreže, koji su proizašli nakon provedbe projekta modernizacija javne rasvjete povećani troškovi održavanja uz dodatno angažiranje izvoditelja preko narudžbenice. Obzirom da je modernizacija još pod jamstvenim rokom sa Gradatinom je sačinjen zapisnik o naknadno izvedenim radovima iz projekta, obzirom da je jedan od glavnih razloga ispadanja mreže iz napona nedostatak osigurača, tako da će se sada ugraditi osigurači u svaku svjetiljku.

Nadalje navodi da je raspisan novi natječaj u „Narodnim novinama“ broj 34/15 od 25.03.2015, te da su pristigle dvije ponude i to GTI i ELKORAD, koje je povjerenstvo razmotrilo te utvrdilo da ponuda ponuditelja GTI ne udovoljava formalnim uvjetima natječaja te je stoga dat prijedlog da se izabere ponuditelj „ELKORAD“ Slunj. Također napominje da je izvršena analiza cijena za radove i materijal koji će se najčešće koristiti te je utvrđeno da je i u tom dijelu ponuda Elkorad-a povoljnija.

G. Brkić navodi da je izrađen energetski pregled javne rasvjete te da je prema nalazu Instituta koji je izvodio energetski pregled stanje mreže katastrofalno, te da će svaki koncesionar imati problema dok se ne promijene sve žice što je dugoročan proces. HEP je prenio poslove na Općinu, ali je potrebno da se isto realizira kao zajednički projekt.

Na isto se nadovezuje i vijećnik Nikola Kalanj koji ističe da mu se čini da je stara rasvjeta puno bolje funkcionirala te da je bilo manje kvarova.

Vijećnik Branko Knežević postavlja pitanje zašto se prihvaća ponuda za 60.000,00 kn skuplja, to nije mali novac.

Pročelnica odgovara da drugi ponuditelj nije prošao administrativnu provjeru i da njegova ponuda poradi toga nije ni razmatrana, što je propisano zakonom, a cijena iz ponude je više informativnog karaktera obzirom da se ne zna koliki će biti obim poslova održavanja.

Nakon provedene rasprave Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete jednoglasno je sa osam (8) glasova ZA donesena.

 1. Razmatranje iskaza interesa i davanje suglasnosti za podzakup poslovnog prostora (Ljekarna)

Vezano za obu točku dnevnog reda Pročelnica upoznaje vijećnike da je Općina Udbina od Zdravstvene ustanove „Ljekarne Lipa“ dobila iskaz interesa za davanje poslovnog prostora u podzakup. Postupak je da Općinsko vijeće da suglasnost za davanje prostora u podzakup, te potom načelnik Općine donosi Odluku o raspisivanju natječaja te raspisuje natječaj. Dosadašnji zakupnik pronašao je i potencijalnog podzakupca, koji je prije mjesec dana ishodovao i licencu za obavljanje djelatnosti, što će biti i uvjet u natječaju.

Po navedenom jednoglasno je sa osam (8) glasova ZA dana suglasnost na davanje poslovnog prostora u podzakup.

 1. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine/odluka o poništenju

Pročelnica navodi da je ova Odluka u stvari nastavak teme sa prethodne sjednice kada je Žarko Barbić uložio prigovor u ime svoje djece koji su bili ponuditelji u natječaju. Nakon razmatranja prigovora g. Barbić dostavio je pisanu obavijest o odustanku od kupnje parcela na k.č. 4254/22 i 4254/23, te se za te dvije parcele natječaj poništava, dok na snazi ostaje natječaj vezano za k.č. 4254/24, za koju je ponudu dao građanin Zoran Dimač, te se Odlukom navedena ponuda prihvaća.

Po navedenom Odluka o izboru ponude i poništenju dijela natječaja jednoglasno je sa osam (8) glasova ZA usvojena.

 1. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Udbina u 2014. godini

Vezano za ovu točku dnevnog reda Pročelnica navodi da se Izvješće, kao i Godišnji provedbeni plan iz točke 11. prvi put dostavlja Vijeću na usvajanje. Isto je naloženo od strane inspekcije, a sukladno čl.13. Zakona o zaštiti od požara. Problem je što ne postoje svi uvjeti za njihovo donošenje u smislu da prema navedenom članku isti trebaju biti u skladu sa Županijskim aktima, koji nisu doneseni. Detaljnije izvještaj obrazlaže g. Milan Amić.

Po izlaganju za riječ moli vijećnik Dražen Orešković koji navodi problem vezano za ljudstvo. Točno je da DVD broj sada 22 člana, ali većina njih je zaposleno, neki ne prebivaju na Udbini tako da u slučaju požara jedva da se može skupiti nekoliko ljudi. Napominje da obzirom da i pilana Cedar ima potrebu za vatrogascima išlo se u zajedničko školovanje zaposlenih u pilani gdje se školovalo 14 osoba, koji su tečaj završili i položili liječnički. DVD je platio osiguranje za iste, a troškove školovanja pilana. DVD je kupio dio opreme, dio će financirati pilana. Tako da su sa ljudstvom spremni, no ostaje problem vozila koja su stara i dotrajala.

Također postavlja pitanje sirene na zgradi Općine, jer smatra da bi postavljanje sirene za gradu DVD-a bila dodatna nepotrebna investicija kad već postoji na zgradi Općine sirena koja udovoljava uvjetima.

G. Amić odgovara da je pred dvije godine planiran oporavak sirene, no po prikupljanju ponuda utvrđeno je da je isto preskupo (od 15.000,00 do 20.000,00 kn).

Po navedenom Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Udbina u 2014. godini jednoglasno je sa osam (8) glasova ZA usvojeno.

 1. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Udbina za 2015. godinu

Nastavno na prethodnu točku i ovu točku obrazlaže g. Milan Amić koji navodi da je Godišnji plan temelji na Procjeni ugroženosti i Planu zaštite od požara, te Izvješću za proteklu godinu, a potom ukratko upoznaje vijećnike sa istim.

Po njegovom izlaganju za riječ se javlja vijećnik Ilija Šljivić koji postavlja pitanja sankcioniranja utvrđenih palitelja vatre, na što g. Orešković kao predsjednik DVD-a navodi da nema nekih sankcija tamo gdje je šteta mala, no i kod malih i kod velikih šteta sankcije izriče sud po prijavi policije.

Također postavlja pitanje odgovornosti za micanje hidranata iz mjesta Podlapača, na što vijećnik Dane Đukić navodi da su isti maknuti zbog krađe vode. G. Šljivić odgovara da se krađa vode mogla spriječiti na drugi način ali da se hidranti nisu smjeli micati.

Također vijećnik Ilija Šljivić konstatira da je razlog nastanka divljih deponija taj što se ljudima nije omogućilo da odlažu otpad na pravilan način, sa čim se ne slaže predsjednik Vijeća koji navodi da se radi o neciviliziranim ljudima (za primjer ističe bacanje životinjski lešina uz prometnice).

Po provedenoj raspravi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Udbina za 2015. Godinu jednoglasno je sa osam (8) glasova ZA usvojen.

 1. Imenovanje predstavnika Općine Udbina u Skupštinu LAG-a Lika

Vezano za ovu točku dnevnog reda obrazloženje daje zamjenik načelnika g. Zlatko Brkić koji navodi da je Općina Udbina zajedno sa drugih 7 općina i 2 grada uključena u LAG Lika. Sada je zbog velikog broja članova Upravnog vijeća došlo do promjene strukture pa je potrebno imenovati predstavnika Općine Udbina u Skupštinu LAG-a. Ujedno predlaže da to bude, ukoliko Vijeće nema drugi prijedlog, zamjenik načelnika g. Milan Uzelac, koji prijedlog je prihvaćen.

Odluka o imenovanju predstavnika Općine Udbina u Skupštinu LAG-a Lika jednoglasno je sa osam (8) glasova ZA usvojen.

 1. Razno.

Pod točkom razno zamjenik načelnika g. Brkić upoznaje vijećnike sa javnom raspravom za izradu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Udbina koja će se održavati od 11. svibnja 2015. godine do 26. svibnja 2015. godine gdje će se moći izvršiti uvid u prijedlog Izmjena, te poziva vijećnike da prisustvuju javnom izlaganju dana 22.05.2015. godine, u 12 sati, te da sa istim upoznaju i građane.

Zatim upoznaje vijećnike da je izrada Strateškog plana razvoja Općine Udbina u izradi, te će se u sklopu toga organizirati radionice na koje će biti pozvani i vijećnici.

Nadalje upoznaje vijećnike da će se dana 23. I 24.05.2015. godine održati prezentacija projekta S3, gdje će 23.05. biti prezentacija istoga, dok će se 24. teleskopom promatrati zvijezde, pa poziva vijećnike da prisustvuju istome, te da o istome upoznaju i građane.

Načelnik upoznaje vijećnike da se krenulo sa uređenjem živica uz nerazvrstane ceste, te se sa istim krenulo u Komiću, stroj je angažiran od ŽUC-a, te moli vijećnike da se uključe u isto te daju prijedlog gdje je potrebna intervencija u tom smislu.

Vijećnik Ilija Šljivić navodi da je sve to moglo riješiti društvo „Hidrokom“ d.o.o. no da je za to trebalo dati zapovijed, sa čim se ne slaže načelnik jer navodi da je Društvo dobivalo naloge za razne poslove ali ih nije izvršilo (kao primjer navodi kuću koju koristi Milka Perić).

Vijećnik Branko Knežević postavlja pitanje pisma namjera lovaca za placeve i kućišta, na koje prema navodima lovaca nitko nije dao nikakav odgovore. Na isto odgovor daje Pročelnica koja navodi da se je sa istima u kontaktu i da se trenutno rade Izmjene UPU-a u sklopu kojeg će se razmatrati i njihovo pismo namjere.

Vijećnik Ilija Šljivić obraća se vijećniku Branku Knežević kojeg, vezano za njegovo pitanje u sklopu aktualnog sata, osobno poziva da dana 14.05.2015. godine prisustvuje javnoj tribini „Udbina mjesto posebno pijeteta“ te sam čuje o čemu se radi.

Predsjednik Općinskog vijeća pita prisutne da li ima netko još nešto o čemu bi se raspravljalo i obzirom da nema, isti zaključuje sjednicu.

            Dovršeno u 15,50 sati.

Zapisničar                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća

Klara Orlić                                                                             Slobodan Bjelobaba

Pročitano 1317 puta

Kontaktirajte nas

        Udbina News logo 01 192x33

Imate zanimljivu vijest? Javite nam se na

 

Potražite nas na

Internet portali - Udbina