ZAPISNIK sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 16.07.2015. godine

Općinsko vijeće Napisao/la  Subota, 01 Kolovoz 2015 05:47 veličina pisma smanji veličinu pisma uvečaj veličinu pisma
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

ZAPISNIK

sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća

održane dana 16.07.2015.

u prostoriji općinske vijećnice

Započeto u 13,00 h

Prisutni vijećnici:

 1. Slobodan Bjelobaba, predsjednik OV (SDSS)
 2. Nikola Orešković, potpredsjednika OV (HDZ)
 3. Dane Đukić, član (SDSS)
 4. Nikola Kalanj, član (SDSS)
 5. Jovica Čortan, član (SDSS
 6. Tomislav Sertić, član (HDZ)
 7. Josip Seuček, član (HDZ)
 8. Branko Knežević, član (SDP)
 9. Dražen Orešković, član (HSS)
 10. Ilija Šljivić, član (HSP AS)

Sjednici Općinskog vijeća također prisustvuju i:

 1. Ivan Pešut, načelnik Općine,
 2. Milan Uzelac, zamjenik načelnika Općine,
 3. Zlatko Brkić, zamjenik načelnika Općine,
 4. Danica Prica, pročelnica JUO,
 5. Stanko Momčilović, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo,

Sjednici ne prisustvuju:

 1. Saša Dragaš, član (SDSS)

Uz prethodnu najavu sjednici prisustvuju:

 1. Ispred portala Udbina News – Mario Adrinek,
 2. Ispred Udruge Hrvata Općine Udbina „Hrvatski Feniks“ – Pavo Kolakušić,
 3. Ispred portala Likaplus – Pero Aračić.-

Zapisnik vodi Klara Orlić.

Predsjednik Općinskog vijeća Slobodan Bjelobaba pozdravlja sve prisutne, upoznaje vijećnike sa prisustvom gostiju na sjednici, konstatira da sjednica ima kvorum, te da može započeti sa radom.

Prije predlaganja dnevnog reda predsjednik Vijeća otvara aktualni sat te daje vijećnicima mogućnost da postavljaju pitanja u sklopu istoga.

Za riječ se javlja vijećnik Branko Knežević koji želi podrobnije podatke tko su gosti na sjednici, po kojoj osnovi su ovdje, te da li imaju pravo sudjelovati na sjednici.

Predsjednik Vijeća navodi da su to predstavnici portala Udbina News i Lika Plus kao i građanin Pavo Kolakušić koji su se prethodno najavili sukladno čl.84. Poslovnika Općinskog vijeća, te da imaju pravo prisustvovati na sjednici ali ne i učestovati u samom radu sjednice.

Nadalje g. Knežević postavlja pitanje načelniku vezano za temu državnog stručnog ispita da li svi službenici u Općini Udbina imaju položen državni stručni ispit. Načelnik odgovara da su svi službenici Općine Udbina istog položili u skladu sa radnim mjestom na kojem rade.

Vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje da li su svi vijećnici dobili prijedlog građanske inicijative za proglašenjem Udbine mjestom posebnog pijeteta jer da ga on kod sebe ne vidi, na što mu je odgovoreno da jesu, a potom ga je isti pronašao i kod sebe.

Ponovno se za riječ javlja g. Branko Knežević koji postavlja pitanje vezano za obnovljenu tablu na ulasku u naselje Udbina sa natpisom „Hrvatska Udbina“, da li je ista legalna, da li je postavljena u skladu sa zakonom, te za narednu sjednicu Općinskog vijeća traži kompletnu dokumentaciju o postavljanju iste. Predsjednik Vijeća mu odgovara da je tabla obnovljena te da ima sve što je imala i prije i da je postavljena legalno.

Po provedenom aktualnom satu predsjednik Vijeća za sjednicu predlaže slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća,
 2. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a naselja Udbina,
 3. Donošenje Odluke o zaduženju,
 4. Donošenje Odluke o komunalnom redu,
 5. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Udbina,
 6. Izvještaj Povjerenstva za provedbu analize stanja naselja na području Općine Udbina u vezi obračuna i naplate komunalne naknade,
 7. Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u gospodarskoj zoni Podudbina,
 8. Zahtjev Srpske pravoslavne crkve za darovanjem zemljišta,
 9. Donošenje Odluke za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije,
 10. Zahtjev D.V. „Medo“:

- davanje Suglasnosti na prijedlog Izmjene Statuta D.V. „Medo“,

- zahtjev za odobrenje sredstava za jednog odgajatelja i nabavu opreme

 1. Zahtjev građanske inicijative za izmjene i dopune Statuta Općine,
 2. Zahtjev građana:

- zahtjev Caffe bara „Pink Panther“ za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta.

- zahtjev Inicijativnog odbora prognanih iz BiH za sufinanciranja troškova prijevoza.

Pod točkom razno predsjednik Vijeća predlaže da se uvrsti pitanje vode po selima zbog suše.

Dnevni red je jednoglasno sa deset (10) glasova ZA usvojen.

           

 1. Usvajanje zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća pita vijećnike da li ima tko primjedbe na prethodni zapisnik, te se za riječ javlja g. Ilija Šljivić koji ima primjedbu da u zapisniku nema njegovog pitanja sa prethodne sjednice da li je nenaplaćivanje komunalne naknade kazneno djelo, te prema njegovoj tvrdnji odgovor pročelnice kojim je ona potvrdila da je to kazneno djelo. Zapisničarka istom odgovara da je u zapisnik uvedeno sve o čemu se raspravljalo i što se tiče točaka dnevnog reda, ali da se može desiti da ukoliko je pitanje ubačeno (postavljeno) u terenutku nečijeg izlaganja ili obrazlaganja da isto nije evidentirano ali ne iz namjere već zbog koncentracije na nečije izlaganje. U zapisnik se svakako upisuju sva izlaganja, sva pitanja i odgovori koji se konkretno tiču točke dnevnog reda. Pročelnica gđa. Danica Prica tvrdi da nije rekla da je neneplaćivanje komunalne naknade kazneno djelo, te da je tada te potom i u kancelariji g. Šljiviću objasnila samu Odluku i uvjete primjene iste.

Vijećnik Dražen Orešković, zbog ovakvih situacija i da se olakša praćenje rada sjednice, predlaže da se uvede tonsko snimanje sjednica, a na isto se nadovezuje i vijećnik Tomislav Sertić koji ističe vezano za pitanje kaznene odgovornosti da nije ni Općina ni Vijeća, a ni građani ovlašteni da određuje što je kazneno djelo, a što nije i da za to postoje nadležne institucije.

Vijećnik Branko Knežević predlaže da se zapisnik čita na kraju sjednice, na što zapisničarka odgovara da je to nemoguće obzirom da se prilikom vođenja sjednice zapisnik piše u natuknicama te tek kasnije formira u tekst, a na isto se nadovezuje i predsjednik Vijeća koji navodi da se slaže da je to nemoguće i da bi to predugo trajalo.

Po navedenom predsjednik Vijeća zapisnik sa 14. redovne sjednice daje na usvajanje te je isti sa devet (9) glasova ZA i jednim (1) glasom protiv (Ilija Šljivić) usvojen.

 1. 2.Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a naselja Udbina

Predsjednik Vijeća vezano za ovu točku dnevnog reda riječ daje pročelnici gđi. Danici Prica koja vijećnicima obrazlaže postupak donošenja Izmjena i dopuna UPU-a naselja Udbina od donošenja Odluke o izradi istoga koja je donesena na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća pa do održane javne rasprave i sada do donošenje konačne Odluke o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina, koja je vijećnicima dostavljena u materijalima. Danas je na Vijeću da navedeni nacrt Odluke usvoji.

Na isto se nadovezuje i g. Zlatko Brkić koji navodi da je ovo posljednji korak u izradi Izmjena, da je tijekom javne rasprave koja je trajala od 11. svibnja 2015. godine do 26. svibnja 2015 godine, bilo moguće dostaviti primjedbe ili prijedloge, a sada to više nije moguće. Zadnja faza nakon donošenja Odluke je objava u Županijskom glasniku te po stupanju na snagu isti se dostavlja Upravnom odjelu za graditeljstvo u Županiji.

Vijećnik Tomsilav Sertić postavlja pitanje da li se radi o UPU-u naselja Udbina ili Općine Udbina, na što mu je odgovoreno da se radi o Izmjenam i dopunama UPU-a naselja Udbina.

Vijećnik Josip Seuček postavlja pitanje zemljišta koje je privatno a u Izmjenama UPU-a je evidentirano kao javno zelenilo. Što to znači za vlasnike? Na pitanje odgovara g. Brkić koji navodi da postoji mogućnost ukoliko osoba nije reagirala putem javnog uvida da dođe do prenamjene zemljišta i ukoliko je javno zelenilo da se tu neće moći graditi.

Također g. Seuček postavlja pitanje kružnog toka na ulasku u Udbinu, što također obrazlaže g. Brkić koji navodi da je za izradu kružnog toka izrađivač Plana poslao prijedlog prema ŽUC-u što su isti prihvatili, a navodi da su i ulazi u naselje Udbina ovim Izmjenama vraćeni na stanje prije Izmjena iz 2008. godine.

Po provedenoj raspravi predsjednik Vijeća daje prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Udbina na usvajanje te je ista jednoglasno sa deset (10) glasova ZA usvojena.

 1. 3.Donošenje Odluke o zaduženju

 

Predsjednik Vijeća riječ daje pročelnici koja obrazlaže vijećnicima razloge zbog kojih se ide u zaduženje navodeći da su sredstva namjenska i da će se koristiti isključivo za realizaciju projekata navedenih u Odluci. Na 13. sjednici Općinskog vijeća donesen je Zaključak o zaduženju gdje se Načelnik, zajedno sa Kolegijem i JUO zadužuje za provedbu procedure, te je proveden bagatelni postupak javne nabave, pristigla je samo jedna ponuda i to od PBZ-a koja je odgovorala svim uvjetima iz Dokumentacija za nadmetanje te dala uvjete kako je navedeno u nacrtu Odluke. Ukupni troškovi po zaduženju iznose 147.858,74 kn. Također upoznaje vijećnike da po proceduri ukoliko se danas Odluka donese tada se kompletna dokumentacija prema Pravilniku o zaduženju i Zakonu o proračunu dostavlja Ministarstvu financija na suglasnost. Po realizaciji kredita sredstva će se povlačiti po dinamici do kraja godine po valuti obveza prema dobavljačima. Ukoliko neki od projekata ne bude realiziran u toku ove godine sredstva se neće trošiti već će se čuvati za tu namjenu.

Po izlaganju za riječ se javlja vijećnik Branko Knežević osvrćući se na projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta – izrada projekte dokumentacije te postavlja pitanje da li se radi o svim cestama na području Općine. Na isto odgovor daje pročelnica koja navodi da se radi o cestama koje će udovoljavati kriterije natječaja EU fondova, a na isto se nadovezuje i g. Stanko Momčilović koji navodi da mjera 7.4. omogućuje sufinanciranje JLS za gradnju i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta. Da bi neka od cesti mogla zadovoljiti kriterije ista mora biti u skladu sa Zakonom o cestama i mora biti unutar postojeće katastarske čestice. Od svih cesta na području Općine za sada 5 cesta zdoavoljava te uvjete i to Ondić, Gornji Jošan, Šalamunić (Smrdelj), Podlapača (Donje Selo) i Rebić i iste bi se mogle prijaviti na natječaj u 10 mj. Planira se rješiti i ostatak cesta ali too je dugotrajan i skup proces.

Vijećnik Branko Knežević iznosi mišljenje da bi bilo bolje da se odrediti jednu cestu koja ima prioritet i istu riješiti u cijeloj dužini, a ne više cesta po manje km. G. Momčiloivć mu navodi da nema ceste duže od 2,5 km.

Za vrijeme rasprave vijećnik Ilija Šljivić napušta sjednicu u 13.25 sati i vraća se u 13.35 sati pred kraj izlaganja.

Po provedenoj raspravi predsjednik Vijeća Odluku o zaduženju daje na usvajanje, te je ista jednoglasno sa deset (10) glasova ZA usvojena.

 1. 4.Donošenje Odluke o komunalnom redu

 

Na početku ove točke dnevnog reda vijećnicu napušta vijećnik Josip Seuček u 13.40 sati, te se potom vraća u 13.43 sati.

Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća riječ daje g. Stanko Momčilović koji obrazlaže razloge za donošenje nove Odluke o komunalnom redu navodeći da je Odluka o komunalnom redu Općine Udbina donesena 2007. godine, te da je ista bila dosta opširnija od nove, ali da su u istoj bile sadržane neke odredbe koje su u međuvremenu obuhvaćene drugim Odlukama (držanje životinja, postupanje s komunalnim otpadom, nerazvrstane ceste...) te ih je potrebno izostaviti iz nove Odluke. Nadalje, novom Odlukom preciznije se određuju pojedine djelatnosti koje su novim zakonskim odredbama stavljene u nadležnost komunalnog redarstva JLP(R)S, a čime se dobiva bolja preglednost i funkcionalnost u primjeni. Također g. Momčilović daje prijedlog Kolegija načelnika da se kod primjene kaznenih odredbi u članku 63. ugradi raspon novčanih kazni obzirom da svaki prekršaj nije jednake težine pa bi tako u stavku 1. članka umjesto iznosa od 2.000,00 kn stajao raspon od 500,00 do 5.000,00 kn; u stavku 2. umjesto 1.000,00 kn raspon od 200,00 do 1.000,00 kn, te u stavku 3. umjesto 500,00 kn raspon od 100,00 do 500,00 kn.

Nastavno na izlaganje za riječ se javlja g. Dražen Orešković koji postavlja pitanje primjene čl.4. Odluke odnosno koja je procedura u slučaju kada cigla padne sa zgrade na nečije auto i razbije ga tko je tada kriv? Na isto pitanje odgovara g. Momčilović koji navodi da se prije svega mora utvrditi tko je odgovoran odnosno tko je vlasnik objekta. U slučaju stambene zgrade najbolje je rješenje je upravitelj zgrada jer je on tada odgovoran za stanje u zgradama.

Također g. Orešković skreće pozornost na članak 54. gdje smatra da bi trebalo ublažiti Odluku o držanju domaće životinje, no predsjednik Vijeća odgovara da navedena Odluka nije predmet dnevnog reda. G. Momčilović vezano za članka 54. navodi da treba brisati riječi „1. Redovna sjednica (12.07.2013.godine) i dodati brojeve Županijskog glasnika.

Vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje kako će se kazniti ljudi iz baraka u Podudbini (3 obitelji) za bacanje otpada u Krbavu obzirom da im je po nalogu direktora „Hidrokom“-a d.o.o. uklonjen kontejner zbog neplaćanja računa, a čime su prisiljeni odlagati otpad na nepropisan način. Da li se kontejner smio ukloniti ili je trebalo primjeniti drugi način naplate duga? Na isto pitanje nadovezuje se načelnik koji navodi da je pitanje vijećnika na mjestu, da svi težimo da Udbina bude uredna i odgovara da se kontejner nije smio ukloniti te da će se isti problem riješiti.

Nadalje g. Šljivić postavlja pitanje što je sa napuštenim i srušenim kućama, na što načelnik odgovara da je to posao građevinske inspekcije prema vlasniku objekta. Načelnik još dodaje da je potrebno Odluku o komunalnom redu primjenivati u potpunosti prema svima jednako ako želimo da Udbina bude uredno mjesto koje teži i razvoju turizma.

Vezano za kaznene odredbe vijećnik Branko Knežević postavlja pitanje zakonskog uporišta te da li su predložene kaznene odredbe u skladu sa Zakonom, na što pročelnica odgovara da postoje zakonske odredbe te da su se iste poštivale pri izradi Odluke.

Po provedenoj raspravi predsjednik Vijeća Odluku o komunalnom redu daje na usvajanje te je ista jednoglasno sa deset (10) glasova ZA usvojena.

 1. 5.Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Udbina

Na početku ove točke dnevnog reda predsjednik Vijeća upoznaje vijećnike sa sadržajem prethodne suglasnosti na navedenu Odluku izdane od strane MUP-a, PU Ličko-senjske, a potom riječ daje g. Momčiloviću koji navodi da je zakonska obveza JLS da sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama nacrt Odluke dostavi MUP-u na suglasnost. Nadalje navodi da je Odluka je u nacrtu vijećnicima bila dostavljena na 13. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, ali je MUP sugerirao neke Izmjene u nacrtu te iste obrazlaže (čl.2., čl.5. čl.13. čl.14, čl.15., čl.16.).

Vijećnik Dražen Orešković postavlja pitanje kada će se projekt konačno realizirati, na što g. Momčilović navodi da po stupanju na snage ove Odluke da će se ista zajedno sa Elaboratom prometnog uređenja dostaviti ponovno MUP-u na konačnu suglasnost.

Po navedenom predsjednik Vijeća Odluku o uređenju prometa na području Općine Udbina daje na usvajanje, te je ista jednoglasno sa deset (10) glasova ZA usvojena.

 

 

 1. 6.Izvještaj Povjerenstva za provedbu analize stanja naselja na području Općine Udbina u vezi obračuna i naplate komunalne naknade

Predsjednik Vijeća vezano za ovu točku dnevnog reda riječ daje g. Momčilović kao predsjedniku Povjerenstva za provedbu analize stanja naselja na području Općine Udbina u vezi obračuna i naplate komunalne naknade. G. Momčilović navodi da je Povjerenstvo analiziralo stanje komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti po naseljima Općine Udbina, a što je osnovni uvjet za naplatu komunalne naknade, te utvrdili da zakonskim uvjetima udovoljavaju samo naselja Udbina i Podudbina. Da bi neka nekretnina udovoljavala kriterijima za naplatu komunalne naknade potrebno je da je opremljena najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, pri čemu je potrebno da se obavljaju i najmanje tri komunalne djelatnosti (održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje javne rasvjete gdje je instalirana). Da bi Analiza bila kompletna, a sve u skladu sa Zakonom, Općina će zatražiti mišljenje i od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstva gospodarstva i da će se potom moći utvrditi konačna obveza plaćanja komunalne naknade u naseljima prema Odluci iz 2010. godine.

Vijećnik Ilija Šljivić uzima riječ te navodi da je najbolje da ni Udbina ne plaća komunalnu naknadu. Postavlja pitanje Debelog Brda koja ima uvjete i ima uličnu rasvjetu, tko plaća uličnu rasvjetu uopće. Na navedeno za riječ se javlja vijećnik Jovica Čortan koji moli predsjednika Vijeća da se vijećnik Ilija Šljivić pozove na red da ne upada u izlaganja i pitanja drugih vijećnika već da sačeka svoj red.

Nadalje vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje postavljanja kontejnera po selima, isto predugo traje, a u selima je postavljen 1 ili nijedan kontejner. Na isto se nadovezuje zamjenik načelnika g. Uzelac koji kao član Povjerenstva navodi da osim Udbine koja ima i vodu i kontejnere i uličnu rasvjetu i obavljanje komunalnih djelatnosti i riješenu komunalnu infrastrukturu, sela nemaju ništa ili gotovo ništa od navedenog. Na isto se ponovnu nadovezuje g. Šljivić koji navodi da je sramota priznati da se po selima ništa ne radi.

Predsjednik Vijeća prekida gore navedu raspravu te predlaže da se Odluka ne donese na ovoj sjednice već da se sačeka mišljenje nadležnih institucija.

Vijećnik Tomislav Sertić navodi da svakako i nadalje treba raditi na tome da se omogući ispunjavanje zakonski uvjeta za naplatu komunalne naknade.

Riječ ponovno uzima vijećnik Ilija Šljivić koji navodi da je sramota da se našim kamionom u Lovincu skuplja dva puta smeće, a na pola područja Općine se isto ne odvozi i onemogućava se odlaganje istoga. Sa istim se slaže zamjenik načelnika Općine g. Milan Uzelac koji smatra da u proračunu treba planirati određena sredstva za postavljanje kontejnera i za odvoz smeća.

Na isto se nadovezuje i g. Momčilović koji navodi da je Općina Udbina kupila 150 kanti za zeleni otok, te da će po njihovom postavljanju svi kontejneri ići na sela.

Vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje da li je kod postavljanja javne rasvjete namjerno izostavljen Mijo Jaić u Podudbini?

Za riječ se javlja načelnik g. Pešut koji navodi da je realnost Općine Udbina takva kakva je, velika površina mali broj stanovnika i da su svi uvjeti udovoljeni za naplatu komunalne naknade pitanje je kakva bi bila naplativost iste. Također navodi da susjedne općine u 23.00 sati isključuju javnu rasvjetu, ali Općina Udbina nastoji održati standard pa ne razmišlja za sada o poduzimanju takvih mjera. Vezano za analizu Povjerenstva mišljenja je da Povjerenstvo treba još detaljnije to odraditi nakon što se dobije i mišljenje nadležnih institucija i da treba sagledati i životni standard i životne uvjete. Vezano za pitanje g. Šljivića za postavljanje javne rasvjete kod kuće g. Jaića navodi da isto nije namjerno napravljeno već na navedenom dijelu nema provedene pete žice za javnu rasvjetu. Nalog je dan da se isto riješi, žarulja je već na mjestu, samo HEP mora odraditi posao vezano za postavljanje pete žice.

Vijećnik Dražen Orešković postavlja pitanje čemu rasvjeta na stočnoj pijaci, na što pročelnica gđa. Danica Prica odgovara da je ista uklonjena.

Vijećnicu u 14.20 sati napuštaju vijećnik Ilija Šljivić, te gosti Mario Adrinek i Pavo Kolakušić.

Pročelnica gđa. Danica Prica moli za riječ te potom objašnjava svim prisutnima Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom iz 2010. godine, čija je primjena u posljednje vrijeme tumačena na različite i pogrešne načine. Naime, temeljnu Odluku o komunalnoj naknadi donijelo je Općinsko vijeće 2001. godine, a potom izmjene i dopune iste 2010. godine, te 2012. godine. Predstavničko tijelo na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se obavezno utvrđuju naselja, zone, koeficijent zone, koeficijent namjene, rok plaćanja komunalne naknade…sukladno članku 23. Zakona. Odluka iz 2010. godine ne sadrži rok plaćanja, donesena je s pretpostavkom za naplatu komunalne naknade kada budu stečeni svi zakonski uvjeti za naplatu prema članku 22. Zakona. Obveza JLS je da djeluje kroz Program gradnje i Program održavanja komunalne infrastrukture na izgradnji i održavanju komunalne infrastrukture te obavljanju komunalnih djelatnosti održavanja putova, javnih površina i javne rasvjete. Izvršno tijelo i JUO Općine odgovorni su za namjensko trošenje sredstava. U spornoj Odluci nabrojena su naselja koja su stavljena u 3 zonu sa koeficijentom 0,70, ali s namjerom naplate kada budu ispunjeni zakonski uvjeti za isto.

Također navodi da su osnovna Odluka o komunalnoj naknadi kao i njene Izmjene bile objavljene na web stranici ranije, ali je na web stranici po zahtjevu Revizije bilo potrebno presložiti dokumente i odluke, pa je iz tog razloga evidentiran datum preslagivanja dokumenata, a ne datum stvarnog postavljanja.

U vijećnicu se u 14.30 sati vraćaju vijećnik Ilija Šljivić, te gosti Pavo Kolakušić i Mario Adrinek.

Zamjenik načelnika g. Brkić navodi da je njegovo mišljenje da se mora platiti što se potroši, ali da postoji problem udovoljenja zakonskim uvjetima (obavljanje minimalno 3 komunalne djelatnosti + 3 zakonska uvjeta) te je svakako najbolje sačekati odgovor Ministarstva.

Predsjednik Vijeća predlaže da se donošenje Odluke odloži za jednu od narednih sjednica kada će se imati kompletna slika o svemu i mišljenje nadležnih institucija, te potom navedeni prijedlog daje na usvajanje te je isti jednoglasno sa deset (10) glasova ZA usvojen.

 1. 7.Donošenje Odluke o prodaji zemljišta u gospodarskoj zoni Podudbina

Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća riječ daje zamjeniku načelnika g. Brkiću koji upoznaje vijećnike da je Odluka u stvari inicirana sa pismom namjere tvrtke „Farme Angus“ koji traži kupnju cca 3.000 m2 zemljišta na kojem planira izgradnju servisno-skladišnog prostora za smještaj poljoprivredne mehanizacije kojim projektom bi se prijavili na mjeru 4.2. EU fondova. Točna površina ne može se odmah odrediti obzirom da je potrebna parcelacija, te je isto moguće tek u trenutku izrade Idejnog i Parcelacijskog projekta. Početna cijena zemljišta u gospodarskoj zoni po procjeni vještaka je 35,00 kn/m2. Direktor Farme Angus upoznat je sa navedenom cijenom i suglasan je sa istom.

Vijećnik Nikola Kalanj postavlja pitanje što sve obuhvaća pismo namjere, na što g. Brkić objašnjava skicu koja je u prilogu pisma, te proceduru koja slijedi. Po usvajanju ove Odluke i njenog stupanja na snagu ide se u raspisivanje natječaja sukladno Odluci o gospodarenju nekretninama i Odluci u poticajnim mjerama.

Vijećnik Ilija Šljivić izražava mišljenje da treba investitoru olakšati samo da se krene sa radom u Zoni.

Po provedenoj raspravi predsjednik Vijeća navedenu Odluku daje na usvajanje, te je ista jednoglasno sa deset (10) glasova ZA usvojena.

 1. 8.Zahtjev Srpske pravoslavne crkve za darovanjem zemljišta

Vezano za ovu točku dnevnog reda predsjednik Vijeća riječ daje zamjeniku načelnika g. Milanu Uzelac koji obrazlaže da pravoslavno življe na ovom prostoru živi već 4-5 st., na ovom području postoji 13 hramova od kojih su svega 3 u funkciji i to Sv. Sava u Jošanu, Mala Gospojna u Debelom Brdu i Ružica u Frkašiću. Pravoslavna crkva na Udbini bila je sagrađena prije 150 godina, a srušena u II svjetskom ratu. Građani pravoslavne vjeroispovijesti suglasni su da se sagradi manja crkvica sa malim parohijskim domom. Izmjenama UPU-a na staroj lokaciji predviđeno je građenje dječjeg igrališta pa je za novu lokaciju predviđena lokacija stare optike u naselju Udbina. Mišljenja je da nema razloga da se ne daruje navedeno zemljište uz naznaku zabrane otuđenja i obveze izgradnje objekta obzirom da se i katoličkoj crkvi darovalo 5.000,00 m2 općinskog zemljišta.

Vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje koliko je pravoslavnih crkvi srušeno i tko ih je srušio, na što g. Uzelac navodi da sa istim nije upoznat obzirom da je rođen 1981. godine.

Za riječ se javlja g. Tomislav Sertić koji navodi da treba biti oprezan iz razloga što su nasljednici ranijih vlasnik navedenog objekta živi, navedeno zemljište je sada u vlasništvu Općine ali što ako su isti podnijeli zahtjev za denacionalizaciju. Stvar nije čista i valjalo bi to prije provjeriti da se stvar ne zakomplicira. Na isto g. Uzelac odgovara da će se podnijeti zahtjev Uredu državne uprave, Ispostava u Korenicu da se vidi da li je podnesen zahtjev za povrat imovine te ukoliko je tražiti će se druga lokacija.

Vijećnik Ilija Šljivić predlaže da se Odluka o istome prebaci za narednu sjednicu dok se ne utvrdi stvarno stanje. Na isto se nadovezuje i vijećnik Nikola Kalanj koji navodi da ukoliko navedena lokacija nije moguća da se vratiti na staru lokaciju.

Predsjednik Vijeća daje prijedlog o odlaganju donošenja Odluke za narednu sjednicu na usvajanje te je isti jednoglasno sa deset (10) glasova ZA usvojen.

 1. 9.Donošenje Odluke za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Vezano za ovu točku dnevnog reda pročelnica objašnjava da je donošenje ove Odluke obveza sukladno Zakonu o pravo na pristup informacijama i Kriterijima o određivanju visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije. Odluka je jasna i u skladu sa navedenim aktima, te će ista zajedno sa Odlukom o imenovanju osobe za informiranje, zahtjevima za pravo na pristup informacijama i drugim pratećim aktima biti postavljene na web stranici Općine Udbina.

Odluka za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije jednoglasno je sa deset (10) glasova ZA usvojena.

 1. 10.Zahtjev D.V. „Medo“:

 

 1. 10.1.Davanje Suglasnosti na prijedlog Izmjene Statuta D.V. „Medo“

Pročelnica obrazlaže da je zbog usklađivanja Statuta DV Medo Udbina sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju bilo potrebno izvršiti izmjene i dopune Statuta u pogledu uvjeta zabrana zapošljavanja osoba u dječjem vrtiću, a Općinsko vijeće kao osnivač dužno je na isti akt dati suglasnost.

Suglasnost na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića „Medo“ dana je jednoglasno sa deset (10) glasova ZA.

 1. 10.2.Zahtjev za odobrenje sredstava za jednog odgajatelja i nabavu opreme

Pročelnica obrazlaže razloge iz zahtjeva navodeći da je isti podnesen zbog promjene u broju i strukturi djece te povećanog interesa roditelja za upisom djece jasličke dobi, poradi čega je potrebno osigurati prostor i sve što je potrebno za jasličku skupinu. Također obzirom da polaznici stručnog osposobljavanja ističe Ugovor u 9 mjesecu, a u konzultaciji sa HZZ utvrđeno je da nema polaznika osposobljavanja koji bi udovoljavali uvjetima radnog mjesta, potrebno je zapošljavanje još jednog odgojitelja za što je potrebno raspisati natječaj. Oprema u visini od 3.587,00 kn nabavljena je po Odluci načelnika. Za sve navedeno u proračun bi trebalo uvrstiti dodatnih 30.000,00 kn na poziciju dječjeg vrtića.

Na isto se nadovezuje i načelnik koji navodi da je broj djece već sada prešao 20, da se ide u nove projekte i nova zapošljavanja čime će se povećati i broj djece. Za prelazni period morat će se osigurati dodatni prostor koji će udovoljavati tehničkim uvjetima (da li prostor KIC-a ili poslovni prostor na adresi 9. Gardijske brigade br.1.), te moli vijećnike da podrže prijedlog.

Vijećnik Ilija Šljivić izlazi iz vijećnice u 14.49 i vraća se potom na kraju izlaganja u 14.52 sati.

Prijedlog za odobrenje sredstava za jednog odgajatelja i nabavu opreme za Dječji vrtić „Medo“ jednoglasno je sa deset (10) glasova ZA usvojen.

 1. 11.Zahtjev građanske inicijative za izmjene i dopune Statuta Općine

Predsjednik Vijeća osvrće se na građansku inicijativu potpisanu od građanina Maria Adrinek za Izmjenom i dopunom Statuta Općine gdje će se ugraditi da je Udbina mjestom posebnog pijeteta te ističe da nitko ovdje nema ništa protiv iste, ali da se treba poštovati procedura. Naime, Općina Udbina je po zaprimanju inicijative zatražila mišljenje Hrvatskog Sabora, Vlade i Ministarstva uprave, te je od Ministarstva uprave dobila konkretno objašnjenje da kada se radi o izmjenama i dopunama Statuta JLS, što iz ove inicijative proizlazi, da je potrebno poštivati odredbe općih akata Općine kojima je uređen postupak, odnosno način na koji se Statut donosi ili mijenja. Prema članku 122. Statuta prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Načelnik i Komisija za Statut, a koji prijedlog mora biti obrazložen te se podnosi predsjedniku Vijeća. Općinsko vijeće po zaprimanju prijedloga većinom glasova svih vijećnika odlučuje da li će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta. Ako se ne donesen Odluka da će se pristupiti raspravi isti prijedlog ne može biti stavljen na dnevni red OV prije isteka roka od 6 mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Ovlašteni predlagatelji za promjenu Statuta su: 1/3 vijećnika, Načelnik i Komisija za Statut i Poslovnik. Nadalje predsjednik objašnjava da kada se radi o donošenju svih ostalih akata iz djelokruga Općinskog vijeća, osim donošenje Statuta i njegovih izmjena, građani mogu sukladno čl.25. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 28. Statuta predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ako prijedlog podrži najmanje 10 % birača upisanih u popis birača Općine. Kod donošenje Statuta i njegovih izmjena i dopuna građani nisu legitimni predlagatelji već je to isključivo 1/3 vijećnika Općinskog vijeća, načelnik ili Komisija za Statut i Poslovnik. Za razmatranje prijedloga po ovoj točci dnevnog reda potrebno je ispoštovati objašnjenu proceduru i pravni put.

Vijećnik Branko Knežević predlaže da obzirom da nije ispoštovana procedura da se točka skine sa dnevnog reda ako nema osnove.

Vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje kada je inicijativa zaprimljena u Općini i zašto se od tada do sada nije inicijatoru dostavilo napismeno gore navedeno smatrajući da se svjesno isto guralo pod tepih dva mjeseca.

Predsjednik Vijeća odgovara da se isto nije guralo pod tepih već se čekala sjednica Vijeća pošto je inicijativa naslovljena na načelnika ali i na Općinsko vijeće Općine Udbina, a uvijek se ide ka tome da se svaka odluka donesene u zajedništvu i sa razumijevanjem. Ponovno naglašava da nitko nema protiv prijedloga ništa ali da se procedura mora ispoštovati.

Vijećnik Tomislav Sertić navodi da je potrebno poštivati proceduru i da se sve mora odraditi uz dobru pripremu. Prije svega smatra da svi žitelji Općine trebaju težiti zajedničkom životu za boljitak svih građana, ne prizivati zlu krv tamo gdje nije potrebno već težiti ka boljitku. Vijećnik Ilija Šljivić se nadovezuje na isto te postavlja pitanje gdje je u inicijativi istaknuta zla krv. Vijećnik Tomislav Sertić se ustaje i obraća vijećniku Iliji Šljivić kojem navodi da se za riječ javio svega dva puta dok isti stalno upada u riječ i provocira, svakako ima pravo komentirati i sudjelovati u raspravi, ali ne na taj način. Također navodi da nije mislio da u inicijativi ima zle krvi već da ne treba izazivati negativne emocije tamo gdje nisu potrebne. Svakako je za inicijativu ali uz dobru pripremu i uz suglasnost svih žitelja Općine.

Na isto se nadovezuje i načelnik koji navodi da se vijećnik javlja kao glasnogovornik nekih idealista, kao načelnik izabran je od svih građana Općine i dužnost mu je prema svim građanima odnositi se jednako, a podržava riječ g. Sertića i odaje mu priznanje obzirom na sve što je prošao, a i dalje podržava zajedništvo i slogu. Nažalost problem je pojedinaca što se sve politizira. Zahtjev građanina Maria Adrineka kao inicijativa stigla je u Općinu 08.05.2015. godine, ali o istoj će se odlučivati tek po poštivanju procedure i uz koncenzus. Mišljenja je da problemi koji postoje trebaju se rješavati na Vijeću a ne po portalima, te da je lako pokvariti nešto ali teško je nešto dobro steći. Projekti koji bi se trebali realizirati na području Općine Udbina su odlični i imaju budućnost i treba im kao takvima težiti. Jedan od takvih je svakako projekt S3, gdje Švicarci dolaze u 9 mjesecu. Svi ti projekti pomoći će i bolje proračunu Općine. Također se osvrće i na pitanje vijećnika Branka Knežević vezano za postavljanje ploče na ulazu u Udbinu sa natpisom Hrvatska Udbina te objašnjava da je ista postavljena u skladu sa odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnik Ilija Šljivić postavlja pitanje što je sa registriranom djelatnošću tvrtke za provedbu projekta S3 u svezi nuklearnog otpada, na što predsjednik Vijeća navodi da su svi do jednoga protiv bilo kakvog otpada, ali svi podržavaju da se organiziraju svemirski letovi.

Vijećnik Branko Knežević postavlja pitanje kada se već govori o provođenju Odluka Općinskog vijeća u skladu sa Statutom (osvrćući se na načelnikov odgovor za ploču „Hrvatska Udbina“) kako to da se nitko nije zapitao, a ni danas se ne provodi Odluka o postavljanju dvojezičnih ploča. Smatra da se treba odnositi jednako prema svim donesenim aktima Općinskog vijeća.

Po provedenoj raspravi prijedlog da se razmatranje ove točke dnevnog reda odgodi do ispoštovanja procedure jednoglasno je sa deset (10) glasova ZA usvojen.

 1. 12.Zahtjev građana:

 

 1. 12.1.Zahtjev Caffe bara „Pink Panther“ za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta

Vezano za ovu točku dnevnog reda vijećnik Josip Seuček postavlja pitanje da li se itko do sada žalio, te ukoliko nije da ne vidi razloga zašto se isto ne bi odobrilo.

Na isto se nadovezuje vijećnik Ilija Šljivić koji smatra da bi rad do tri sata trebao iziskivati neka dodatna pravila.

Vijećnik Branko Knežević nema ništa protiv a isto se uvijek može staviti van snage ukoliko bude problema.

Vijećnik Ilija Šljivić se nadovezuje da ukoliko se bude donosila odluka da se donese generalna, na što mu je odgovoreno da je normalno da se Odluka donese generalno te da je i prethodna Odluka donesena na isti način, a Odluka se po stupanju na snagu dostavlja u Policijsku postaju Korenica.

Po navedenom Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti jednoglasno je sa deset (10) glasova ZA usvojena.

 1. 12.2.Zahtjev Inicijativnog odbora prognanih iz BiH za sufinanciranja troškova prijevoza.

Načelnik navodi da je ovaj zahtjev Inicijativni odbor dostavio i prošle godine. Da je za to da se isto podrži, ali svakako istima treba skrenuti pozornost da se jave prilikom izrade proračuna da se zahtjev može ugraditi u isti. Prijedlog načelnika je da im se umjesto traženih 6.300,00 kn odobri 4.000,00 kn.

Vijećnik Branko Knežević postavlja pitanje koliko osoba ide, a na isto se nadovezao vijećnik Nikola Orešković koji navodi da je 4.000,00 kn sasvim dosta. Vijećnik Josip Seuček postavlja pitanje koliki je iznos odobren prošle godine, na što načelnik odgovara da se radilo o iznosu od oko 3.500,00 kn.

Po navedenom prijedlog načelnika je jednoglasno sa deset (10) glasova ZA usvojen

 1. 13.

Pod točkom razno predsjednik Vijeća postavlja pitanje dostave vode po selima zbog suše, na što načelnik odgovara da se građani vezano za navedeni problem mogu obratiti Općini ili društvu Kraljevac d.o.o., te da će se u rad uključiti i DVD. Svakako će se svim socijalnim slučajevima koji nisu u mogućnosti platiti dostavu vode pomoći.

Predsjednik Općinskog vijeća pita prisutne da li ima netko još nešto o čemu bi se raspravljalo i obzirom da nema, isti zaključuje sjednicu.

            Dovršeno u 15,30 sati.

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Bjelobaba

Pročitano 1180 puta Poslijednja izmjena dana Subota, 01 Kolovoz 2015 05:54

Kontaktirajte nas

        Udbina News logo 01 192x33

Imate zanimljivu vijest? Javite nam se na

 

Potražite nas na

Internet portali - Udbina